Select Page
นางทัศนีย์ เพ็งสง

นางทัศนีย์ เพ็งสง

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

อำนาจหน้าที่

 • ให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในศูนย์
  อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
 • การจัดทํารายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
  พ.ศ. ๒๕๔๔
 • วิเคราะห์และพัฒนาระบบดัชนีวัดผลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนํามาใช้ในการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแนวทางการมอบอํานาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า ที่จะมอบให้แก่เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการโดยร่วมมือกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นางทัศนีย์  เพ็งสง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

   

  • นางสาวน้ำฝน  นวลสกุล    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
  • นางสาวสุมัยยะห์ สาแม็ง      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  • นางสาวพาตีเมาะ  จารง    ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • โทรศัพท์ 073-203-884

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 3,837 total views,  7 views today