Select Page
น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนาเพื่อนําไปสู่การจัดทํานโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเสนอแนะและจัดทําเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแตนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาของทุกส่วนราชการ
 • ศึกษา วิเคราะห์โครงการต้านการพัฒนาของราชการฝ่ายพลเรือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ประชาชนโดยเร็ว
 • ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ มุ่งเห็นการจัดทําโครงการในลักษณะบูรณาการ ดําเนินการต่อยอด/ขยายผลและหรือดําเนินการในส่วนที่ยังไม่มีการดําเนินการจากหน่วยงานอื่น และหรือการตําเนินการอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
 • เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ (osos) โดยให้มีการเชื่อมต่อการทํางานร่วมกับระบบการทํางานของกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่น ผ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกรอบกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่น ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ
 • ให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ เสนอแนะมาตรการทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • พัฒนากรอบและเนื้อหาของข้อมูลบุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพและเอกภาพในการบริหารจัดการด้านการพัฒนา นําไปสู่การสนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรวมด้านการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดชายแตนภาคใต้ (Big Data)
 • ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการพัฒนาเชิงประเด็นโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยําและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (อำนวยการ ระดับสูง)
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนโดยแบ่งงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจ
  • นางสาวขวัญจิต  เคียงตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายภวัต จารุเดชาศรี       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวนิโสรยา  แวหะยี      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายจักรกฤษณ์ กันแสงแก้ว       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายรุสลี ชัยวิฒณานนท์       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวสุนิสา โกศล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวฮาฟีซา หะยีบูยา       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางพาตีเมาะ อาบู       ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายบดินทร์ ดุลย์สลาม       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นายดิลลาห์ ลาเต๊ะ       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางสังคม
  • นายปฏิพัทธ์ มะลิสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางอภิศรณ์  กิตติ์ธนวงษ์        ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
   • นางกิ่งกาญจน์  รักษาสัตย์        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายจีรวิทย์  หนูเอี่ยม        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นายอัสมัน แวกามา      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายภูเมธ ช่วยนาเขต       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายวุธิไกร ศรีจันทร์       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสุรีรัตน์  แก้วมณีรัตน์       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวแวนาดียะ  มามะ      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรม
  • นายคอเล็ด  เจะแว  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาปีน๊ะ เปาะโซะ       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวกานดา วัฒนายากุล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางพฤกษ์ฤดี พันธุ์พฤกษ์        ตำแหน่ง นักวิเคราะนโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณโร  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
   • นางสาวโรฮานา  หะยียูโซะ   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวพรสรวง จันทร์ทิพย์       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายขจรยศ ศรีทวี      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายสุกรี ปายอ     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางศรีแพร  มีศรีสวัสดิ์       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • โทรศัพท์ 073-203-739
 • กลุ่มอํานวยการและบริหาร
  • นายซูเฟียน  วานิ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายวุฒิพงศ์  ซามทอง       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
   • นางทิปกา  บุญรัตน์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวสากีเราะห์ มูซอ    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางสาวณาฤมาร์  เจะอารง       ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
   • นางวรรณี  แก้วศรี       ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางวรรษชล  อุ้ยดํา       ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล
   • นางสาวณาฤมา  เจาะอารง       ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
    • โทรศัพท์ 073-203-739

*ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

 8,474 total views,  5 views today