Select Page
นายสมชาย เกียรติ์ภราดร

นายสมชาย เกียรติ์ภราดร

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษาวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปวงของกระทรวง/ทบวง/กรม/หน่วยงานอื่นของรัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะของหน่วยงาน/พื้นที่ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาที่สอดรับกับการพัฒนาของประเทศ  
 • ทําหน้าที่บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการประสานความร่วมมือทางนโยบายยุทธศาสตร์และแผนของกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการอื่นๆ ที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้อง สอดประสานและส่งต่องานกันอย่างต่อเนื่องในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยสูงสุด
 • พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจรวมด้านการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Big Data) รวมทั้ง ให้มีการวิเคราะห์ระบบข้อมูลเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางสร้างประโยชน์ของประชาชน ตลอดจน ข้อมูลเพื่อใช้ในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการทุกหน่วยที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • จัดทํากรอบและแนวทางการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นๆ ที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง กรมและส่วนราชการอื่นๆ ที่มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติด้านการพัฒนาทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเป็นเอกภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้เป็นระยะ
 • จัดทํารายงานสรุปภาพรวมของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรายไตรมาส เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และหรือรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กํากับการปฏิบัติราชการรวมทั้ง จัดทํารายงานประ จําปีเกี่ยวกับสรุปสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี การกําหนดกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภายในศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดําเนินการประสาน ติดตาม ควบคุม วิเคราะห์และประเมินผลการจัดทํางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานภายใน ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้
 • ตําเนินการเกี่ยวกับงานอํานวยการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นใดที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
 • กําหนดแนวทาง นโยบายและแผนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ส่งเสริม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
 • ดําเนินการทางยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและการต่างประเทศในฐานะที่เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายและมิตรประเทศที่มีนัยต่อการเร่งรัดการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจัดทํากลยุทธ์การประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategy Partnership) แก้ไขข่าวร้ายรายวันให้เป็นข่าวดี เพื่อนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถเผยแพร่ไปยังประชาชนทุกกลุ่มทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภูมิภาคและประเทศไทย รวมทั้ง สากลประเทศ และให้ประเมินผลทางยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยเท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารของผู้บริหาร ทุกระดับ ให้ครอบคลุมอํานาจหน้าที่ทีผู้บริหารรับผิดชอบทั้งในภารกิจประจําและภารกิจพิเศษ และงานตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 • งานวิเทศสัมพันธ์ งานสารนิเทศสัมพันธ์ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยบูรณาการทํางานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
 • ดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายสมชาย เกียรติ์ภราดร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อำนวยการ ระดับสูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชากํากับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

  • กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
   • นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
    • นางสาวกนลา กอบวิทยา    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    • นายอรรถพงษ์  ทองดอนเหมือน      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นางสาวณัฏฐนันท์ วิบูลย์กาญจน์      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นายเจษฎาพร ภู่พันธ์ตระกูล     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นางสาวศรัญญา คงพระบาท  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นายณัฐนันท์ ดิษฐานนท์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นางสาวมาสนะ  ดอนิ      ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นายอับดุลวาฮับ  ยารง      ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
     • โทรศัพท์ 073-203-740 / โทรสาร 073-203-740
  • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
   • นางสาวธันยาภรณ์ หทัยพิทักษ์   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
    • นางสาวสุทธินี  สุวรรณมณี    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
    • นายประไพ  ศิรินุพงศ์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
    • นางสาวพัชรนินท์ คงเกียรติอนนต์      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นางสาวชนิกานต์ บุญสนอง   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นายอัสอารี  ดีสะเอะ    ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นางสาวอุษา  โส๊ะสันสะ    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
     • โทรศัพท์ 073-203-740 / โทรสาร 073-203-740
  • กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี
   • นายฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
    • นางสาวศศิพิชญ์ นิลไพรัช  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
    • นายมูฮัมหมัดซับรี  มูซอดี   ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
    • นายภาคภูมิ หวังชัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
    • นางสาวสุภาพร  กาญจนวงศ์    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
    • นายวันชัย แก้วมรกฎ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
    • นายธนาคม  สมมาตร   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    • นางสาวกุณฑิกา พัชรชานนท์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    • นางสาวปาตีฮะห์ ดอเลาะ   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นายอิมรอน กะเด็ง   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นายพงศกร  สวนแสน   ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
    • นายอภิชาติ  จินดาวงษ์      ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
    • นางสาวคอลีเยาะ  สาแม  ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • นายมะอาลาวี  อับดุลเลาะ  ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • นายมูฮัมหมัด  โต๊ะปาราวัน   ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
    • นายอวิรุทธ์  พิศาลวัชรินทร์  ตำแหน่ง พนักงานช่างเทคนิค
     • โทรศัพท์ 073-274-730, 073-274-444 (ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
     • โทรศัพท์ 073-274-101 / โทรสาร 073-274-101 (ส่วนงานการต่างประเทศ)
     • โทรศัพท์ 073-274-469 (ส่วนงานประชาสัมพันธ์ )
     • โทรศัพท์ 073-203-887 (ส่วนงานภาคประชาสังคม)
  • กลุ่มงานอํานวยการและบริหาร
   • -ว่าง- ผู้อํานวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
    • นางรัตนา ตาเฮร์    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    • นางสาวสุภวรรณ  วงษ์สําราญ    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    • นางสาวซูฮานา  โต๊ะเย็ง  ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    • นางสาวรอฉีดา  หัดขะเจ  ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์
     • โทรศัพท์ 073-203-740 / โทรสาร 073-203-740

*ข้อมูล ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2566

 11,869 total views,  1 views today