Select Page

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 3 – 24 กันยายน 2561 ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง (9 ทุน)
2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (85 ทุน)
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ (5 ทุน)
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (4 ทุน)
5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (1 ทุน)