Select Page

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ที่ทำให้เกิด lmpact สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)