Select Page

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566

 133 total views,  3 views today

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณา ผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทอำนวยการ ระดับสูง ศอ.บต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเกทอำนวยการ ระดับสูง ศอ.บต.

 81 total views,  3 views today

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ศอ.บต. เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

 107 total views,  2 views today

ขอเชิญชวนสมาชิกสวัสดิการ ศอ.บต. มาใช้สิทธิเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการ ศอ.บต.

ในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 106 total views

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับชายแดนใต้ เนื่องในเทศกาลส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566

 293 total views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กิจกรรมขับเคลื่อนระเบียงเศษฐกิจฮาลาลเพื่อการพัฒนาแรงงาน ให้มีศักยภาพสูง ผ่านการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทย (ฮาลาล) ระดับช้างเผือก

 325 total views,  1 views today