Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่ เยาวขนในเขตพัฒนาพิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาขน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารบทความประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔