Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 48 total views,  4 views today

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความเห็นด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน และส่งเสริมความร่วมมือของเครื่อข่ายนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมกลางชน โรงแรม ชี.เอส. ปัตตานี

 79 total views,  4 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบ (ด้านการเกษตร) กิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ครัวโรงเรียน สู่ ครัวบ้าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1,072 total views,  38 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

 366 total views,  3 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำกลุ่มงานเยียวยา

 458 total views,  4 views today