Select Page

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทย จชต. ในต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศรีนัครี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี

 101 total views,  2 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 315 total views,  7 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักส่งเสริมความเป็นธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน และกิจกรรมต่างๆ ของ ศอ.บต. ปฏิบัติงานประจำ สายด่วนอุ่นใจ 1880

 229 total views,  6 views today

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์)

 397 total views,  6 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักส่งเสริมความเป็นธรรม เพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการตรวจสอบข้อเท็จจริงและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน และกิจกรรมต่างๆ ของ ศอ.บต. ปฏิบัติงานประจำ สายด่วนอุ่นใจ 1880

 509 total views,  3 views today