Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิทยากรผู้สอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ และ ๔๔

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี(e-bidding) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ สนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)