ศอ.บต.รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับ ปวช. สาขาเกษตรทั่วไป (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย) จำนวน 20 ทุน รับผู้จบชั้น ม. 3 เปิดสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2557 สมัครได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-7327-4471,0-7320-3883 หรือเว็บไซต์ ศอ.บต. www.sbpac.go.th ••• SBPAC provides agricultural diploma scholarships (student exchange scholarships with students from Indonesia) 20 scholarships for students who have completed Mattayom 3. From now until 30th April, 2014. The Office of Policy Coordination and Education, Religion and Culture, SBPAC. Tel. 0-7327-4471, 0-7320-3883 www.sbpac.go.th ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan menyediakan biasiswa peringkat diploma pertanian (biasiswa pelajar pertukaran dengan pelajar dari Indonesia) 20 biasiswa bagi pelajar yang telah tamat Mattayom 3. sejak hari ini hingga tanggal 30 April 2014. Pejabat penyelarasan dasar, agama dan budaya, SBPAC. Tel 0-7327-4471, 0-7320-3883 atau www.sbpac.go.th ••• ••• กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. แจ้งเตือนพี่น้องมุสลิม อย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ฟรี หากพบการกระทำผิดในลักษณะนี้ สามารถแจ้งเบาะแส หรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้ที่ กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โทรศัพท์ 0-7327-4715 สายด่วน 1880 ••• Office of Hajj Affairs, SBPAC warned the Muslims that do not be deceived by those who collect fees to fulfill their Hajj free. If found guilty of such things or any question concerning Hajj Pilgrimage, please contact the Office of Hajj Affairs Office, SBPAC Tel 0-7327-4715, hotline 1880. ••• Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan memberi peringatan kepada para Muslim bahawa jangan tertipu oleh sesiapa yang memungut yuran untuk menunai ibadat Haji dengan percuma. Jika didapati bersalah dengan perkara tersebut atau soalan berkenaan Haji sila hubungi kepada Pejabat Haji di Pejabat Pejabat Urusan Haji, Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan. Tel 0-7327-4715, hotline 1880.ศอ.บต. นำผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลนานาชาติ (MIHAS 2014 ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 9-12 เมษายน 2557นี้ พร้อมเปิดตัวสหกรณ์บริการของสมาคมผู้ประกอบการอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย ••• SBPAC brings entrepreneurs from the southern border provinces attending International Halal Showcase (MIHAS 2014) in Kuala Lumpur, Malaysia from 9 to 12 April 2014 along with the opening ceremony of the association of Thai food entrepreneurs in Malaysia. ••• Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan membawa pengusaha tempatan menghadiri Pameran Halal Antarabangsa (MIHAS 2014) di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 9 -12 April 2014 ini dan bersama dengan majlis perasmian kopersasi persatuan usahawan makanan Thai di Malaysia.
A+ A A-

ศอ.บต.ประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งใหม่ให้สอดคล้องกับกับอัตลักษณ์และวิถีอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

18 06     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5 โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธาน  ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต. และคณะกรรมการ ฯ จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม

18 07     พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า พื้นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของศาสนาอิสลาม ล้วนเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาของอิสลามอย่างเช่น สถาบันปอเนาะ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ซึ่งมีจำนวนนักเรียน นักศึกษามากกว่าหลายหมื่นคน แต่หนทางการศึกษาเหล่านั้น กลับถูกจำกัดด้วยข้อกำหนดทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (อุดมศึกษา) จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการเทียบวุฒิทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึง ข้อจำกัดในการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นไปโดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการสั่งสมอารยะธรรมอันดีงามมาตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบันและเพื่อสืบสานพัฒนาระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามตลอดจนเพื่อเปิดการทางการศึกษาที่จะให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาปอเนาะ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและประเทศโลกมุสลิม จึงจำเป็นเป็นต้องมีโครงการจัดตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

18 08 18 09

     สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันเสนอรายชื่อสถาบันการศึกษานั้น มติที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบให้ใช้ชื่อว่า “สถาบันฟาฏอนีย์  ดารุสสาลาม” และเบื้องต้น ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) มีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป


รายงานโดย : สำนักสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น

แบ่งปัน

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)
กลับด้านบน

ผู้บริหาร

banner placeofworship banner tisisbanner korpobanner servey

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

5811204
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
4362
42139
160475
200298
697932
934279
5811204

IP ของคุณ: 184.73.52.98