โบว์สีดำ
logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต.พบปะพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 200 คน เพื่อให้ข้อคิดในการเตรียมตัว และการปฏิบัติตามขั้นตอนในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. พบนักเรียนจากโครงการพระดาบส ณ ห้องประชุมเจริญจิต ศอ.บต. โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมการล้างเครื่องปรับอากาศไว้บริการประชาชนทั่วไป logo_spinning เลขาธิการ ศอ.บต. พบคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย โดยร่วม ศอ.บต. จัดชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ จชต.ในการลงคะแนนเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา logo_spinning ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนระดับหมู่บ้าน (โครงการพนม) โดยนำบุคคลสำคัญในพื้นที่ จชต.เพื่อขับเคลื่อนให้มีการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่ จชต. logo_spinning ศอ.บต. ร่วมเปิดงานนิทรรศการ ไทย- เกาหลี เฉลิมฉลอง 50 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ศาสตร์ และ ศิลป์ ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี logo_spinning

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. (16/09/58)

รายการสายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. ออกอากาศวันพุธ ที่ 16/09/58 เวลา 14.30 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (ช่อง 11 ยะลา)