logo_spinning เชิญร่วมกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จชต. ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 15 ส.ค. 2558 logo_spinning บัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันประชุมหารือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามบัญชี ซากาตของมัสยิด 10 ครัวเรือน ตามที่่ ศอ.บต. มอบหมาย เพื่อทำข้อตกลง MOU ซึ่ง ประชาชนได้ทำข้อตกลง MOU ในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะยากจน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อดูแลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนอีกด้วย logo_spinning ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอต่างๆในพื้นที่ จชต. ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม อันจะนำมาซึ่งความพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป logo_spinning ศอ.บต. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th logo_spinning ศอ.บต. ช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สิน และการประกอบอาชีพ เนื่องจากสถานการณ์ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สิน และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ประชาชนที่สนใจสามารถแจ้งไปผ่านสายด่วน 1880 logo_spinning ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าร่วมโครงการ “ภาพสวยเด่น สุขใจที่ได้โพสต์” กับ ศอ.บต. โดยมีกติกาง่ายๆเพียงดังนี้ 1.กำหนดชื่อภาพและใส่ลงในภาพถ่าย 2.ใส่ชื่อเจ้าของภาพลงในภาพถ่าย 3.ใส่ข้อความ “ภาพสวยเด่น สุขใจที่ได้โพสต์” กับ ศอ.บต. ลงในภาพถ่าย 4.ภาพถ่ายจะต้องส่งเข้าทางไลน์เท่านั้น เจ้าหน้าทีจะทำการเก็บภาพถ่ายทุกกลุ่มไลน์ ( ผ่านแอดมิน)ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกวัน เพื่อทำการคัดเลือกและมอบของรางวัลต่อไป ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นตันไป logo_spinning

Added on : 
Views :