ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต.เร่งรัดการติดสัญญานเตือนภัยโรงเรียนเสี่ยงภัย ตามทุ่งยางแดงโมเดล ให้เต็มพื้นที่ 3 จชต. ตั้งคณะทำงานติดตามใกล้ชิดต้องเสร็จใน 15 พ.ย.57 ให้ได้ ••• ภาณุ อทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต.เน้นย้ำศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ(ศปก.อ.)ทั้ง 37 แห่งในงานดูแลความปลอดภัยครูไปกลับโรงเรียน ต้องวางแผนแบ่งมอบพื้นที่ถนนแก่ชรบ.และต้องผ่านการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจเริ่มทำงานในเปิดเทอม 3 พ.ย. นี้ ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
ศอ.บต.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เยียวยา พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน

ศอ.บต.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เยียวยา พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 น.  ที่ห้องทรายทอง โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายวิเชียรโชค เพ็ชรภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่การให้ความช่วยเหลือเยียวยา...

Read more
ศอ.บต. และ ไปรษณีย์ ประชุมหารือและสรุปผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ เขต 9

ศอ.บต. และ ไปรษณีย์ ประชุมหารือและสรุปผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ เขต 9

     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.   ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ (OR) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมูซาคาน เดเช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 9 เป็นประธานการประชุมหารือและสรุปผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ เขต 9 โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Read more
ประธานองค์กรธาดานุสรณ์ แนะสร้างเด็กให้มีคุณภาพตั้งแต่ปฐมวัย เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี บ่มเพาะให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม

ประธานองค์กรธาดานุสรณ์ แนะสร้างเด็กให้มีคุณภาพตั้งแต่ปฐมวัย เลี้ยงลูกให้ถูกวิธี บ่มเพาะให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม

      จากโครงการนักปั้นเด็กดี มีสุขอย่างสร้างสรรค์ ตอน “เข็นเด็กขึ้นภูเขา” จัดขึ้นโดยองค์กรธาดานุสรณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 โดยมีทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้คำปรึกษาแก่ ครู พ่อแม่ และผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีพัฒนาการทางสมองที่มีความคิดอย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้แนวทางการดำรงชีวิตให้ถูกต้อง เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกด้านและบ่มเพาะเด็กให้เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ภายใต้สภาวะแวดล้อมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีขึ้น พร้อมสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต เนื่องจากเด็กปฐมวัยได้รับอิทธิพลการเรียนรู้ ประสบการณ์จากผู้ใหญ่รอบบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว ครู...

Read more
ธาดานุสรณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการนักปั้นเด็กดี มีสุขอย่างสร้างสรรค์

ธาดานุสรณ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการนักปั้นเด็กดี มีสุขอย่างสร้างสรรค์

      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น.  ที่ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการนักปั้นเด็กดี มีสุขอย่างสร้างสรรค์ ตอน “เข็นเด็กขึ้นภูเขา” โดยมีอาจารย์ศุภวรรณ พึ่งรัศมี ประธานคณะทำงานองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนใต้  นางเยาวนาถ สุวลักษณ์ รองประธานคณะทำงาน และคณะทำงานธาดานุสรณ์ ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา...

Read more
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำ การดูแลผู้ได้รับผลกระทบฯต้องดูแลด้านจิตใจควบคู่กับคุณภาพชีวิต

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำ การดูแลผู้ได้รับผลกระทบฯต้องดูแลด้านจิตใจควบคู่กับคุณภาพชีวิต

            จากนโยบายของนายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นย้ำให้ข้าราชการเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงตามโครงการ คลายทุกข์ต้นทางและนโยบาย ศอ.บต. ที่ว่า “จริงใจ เพื่อบ้านเมือง”  เมื่อวันที่  (30 ตุลาคม 2557) เวลาประมาณ 12.15 น. นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม เจ้าหน้าที่เยียวยา ฯ ศอ.บต. ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ...

Read more
ศอ.บต. ต้อนรับคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของผบช.ในการแก้ไขปัญหา จชต. พร้อมทั้งหารือแนวแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่

ศอ.บต. ต้อนรับคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของผบช.ในการแก้ไขปัญหา จชต. พร้อมทั้งหารือแนวแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557  เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับ พลเอกชนะพล แก้ววาตะ หัวหน้าคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Read more
ศอ.บต. มอบรถยนต์ให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ศอ.บต. มอบรถยนต์ให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการมอบรถยนต์ ให้แก่วัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมี นายอุทัย ศรีสังข์ ผู้อำนวยการส่วนงานศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนชาวบ้านจากวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม ทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดต่างๆในพื้นที่เป็นผู้รับถวายปัจจัย

Read more
ศอ.บต. จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเทคนิคด้านการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์” สร้างเครือข่ายนอกพื้นที่

ศอ.บต. จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเทคนิคด้านการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์” สร้างเครือข่ายนอกพื้นที่

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 น.  ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา/ผู้อำนวยการสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายวิโรจน์ ศรีไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านรายการวิทยุ ศอ.บต. คณะผู้จัดรายการ สถานีวิทยุ ศอ.บต.  ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเทคนิคด้านการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต. สัมพันธ์” ครั้งที่...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 6

ประชาชนในอำเภอทุ่งยางแดงตื่นตัว เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของภาครัฐ หวังสร้างพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัย

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 2

เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมต้อนรับคณะผู้แสวงบุญเที่ยวสุดท้าย จากประเทศซาอุดิอาระเบีย

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 4
Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 7

หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผู้นำศาสนา ร่วมกันต้อนรับคณะฮุจยาตคณะแรก กลับสู่ประเทศไทย...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 13

ศอ.บต. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คลายทุกข์ต้นทาง” เพื่อต้องการให้การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน การให้ความช่วยเหลือ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 13

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 23

คณะผู้แทนกระทรวงต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 3

เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ศอ.บต.

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner commandbanner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

11030169
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
12859
23594
137122
119452
12859
517816
11030169

IP ของคุณ: 54.205.144.54