รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ…

17-10-2018 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2561 ) ที่ วัดถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช อายุ 85 ปี มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา เมื่อวันที่...

Read more

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่…

14-10-2018 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

       วันนี้ (12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.49 น.) ณ บ้านพักรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บุคลากร ศอ.บต. บุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่        ต่อมา เวลา 8.09 น...

Read more

         วันนี้ (4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะและมอบนโยบายเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในอนาคต “การก้าวเดินของ ศอ.บต. จากวันนี้สู่อนาคตภายใต้ภารกิจและบทบาทใหม่” โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากร ของ ศอ.บต. เข้าร่วมรับฟัง
 
 
         พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการพบปะเจ้าหน้าที่บุคลากรของ ศอ.บต. เพื่อวางแผนในการก้าวเดินไปสู่อนาคตเพื่อให้เข้าใจตรงกัน บุคลากรของ ศอ.บต. มีความสำคัญเท่ากันทั้งสิ้น วันนี้เป็นการมาพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อก้าวไปด้วยกัน และสร้างสิ่งที่เรารอคอยคือความสงบและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้คือเป็นบทบาทที่ทางรัฐบาลให้ดำเนินการ โดยเปลี่ยนภารกิจ เปลี่ยนโครงสร้าง พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ที่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้า พวกเราจึงจำเป็นต้องรับทราบและเข้าใจตรงกัน โดยหน่วยงานหลักที่ต้องพาแผ่นดินใต้ไปสู่ความสงบคือ กอ.รมน. ภาค 4 สน. โดย ศอ.บต. จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานในการอำนวยการบริหารจัดการภาคใต้ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่เราต้องดูแล เป็นพื้นที่ที่เราต้องทำให้เกิดความสงบและสันติสุขให้ได้ในอนาคตข้างหน้า วันนี้ถึงเวลาที่ ศอ.บต. ต้องปรับบทบาทตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศที่จะเดินไปข้างหน้า 20 ปี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพภายใน ของ ศอ.บต. และลดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเราจะทำในส่วนที่จะเติมช่องว่างและนำองค์ความรู้ต่างๆมาปรับเพื่อนำไปสู่องค์กรยุคใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
         สำหรับผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner