รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ…

17-10-2018 Hits:45 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2561 ) ที่ วัดถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช อายุ 85 ปี มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา เมื่อวันที่...

Read more

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่…

14-10-2018 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

       วันนี้ (12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.49 น.) ณ บ้านพักรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บุคลากร ศอ.บต. บุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่        ต่อมา เวลา 8.09 น...

Read more

      วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติ         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปฐมฤกษ์รัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ 66 พรรษา พร้อมเป็นประธานเปิดงาน Symposium สื่อสองภาษาบูรณาการทักษะ EF (Executive Functions) และนิทรรศการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้ภาษามลายูเป็นสะพานเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย มีทักษะการคิดเชิงบริหาร EF เตรียมความพร้อมในการเรียนของเด็กได้มากกว่าระดับสติปัญญา IQ พร้อมกระตุ้นให้เด็กปฐมวัยต้องการมาโรงเรียนมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนได้ส่วนเสียในการตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยมีนายสุวิทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และคณาจารย์ในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
       นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณครูผู้สอนในพื้นที่ และสถานศึกษาทุกโรงที่ร่วมกันใช้ภาษามลายูเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ภาษาไทยที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไปในระดับประถมศึกษา และเพื่อปูพื้นฐานนักเรียนในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ดีผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) แบบประยุกต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลเป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นโครงการที่พัฒนารูปแบบการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอาชีพ อีกทั้งยังส่งผลก่อให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนกับบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย
 
         ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลายังได้มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่นักเรียนมีผลการสอบ O-NET สูงเทียบเท่าคะแนนระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนและห้องสมุดดีเด่น ในส่วนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสองภาษาฯ ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วม ทั้งสิ้น 70 โรงเรียน
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner