รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ…

17-10-2018 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2561 ) ที่ วัดถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช อายุ 85 ปี มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา เมื่อวันที่...

Read more

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่…

14-10-2018 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

       วันนี้ (12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.49 น.) ณ บ้านพักรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บุคลากร ศอ.บต. บุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่        ต่อมา เวลา 8.09 น...

Read more

                   วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 11.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภายใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พุทธศักราช 2560 จำนวน 67 ราย ได้แก่ กลุ่มข้าราชการระดับอำนวยการ, ปฏิบัติการ กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้าง กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันจังหวัดชายแดนภาคใต้) กลุ่มผู้นำท้องถิ่น (คณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก/เยาวชน กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ กลุ่มสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์กร มูลนิธิต่างๆ กลุ่มที่มีบทบาทส่งเสริม เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ จนมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุกกลุ่ม/สาขา ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการจูงใจ และกระตุ้น เร่งเร้าให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มมากขึ้น  โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ร่วมรับเสด็จ               
 
 
               หลังจากนั้น เวลา 13.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานกิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน ติดตามงานขยายผลแนวพระราชดำริฯ ได้แก่ โครงการเก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรก  โครงการสิริเวชยาน นวัตกรรมบริการทางแพทย์เคลื่อนที่  โครงการอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้  กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตระเวนชายแดน  โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์มานิ (โอรังอัสลี)  กิจกรรมตรวจสารพันธุกรรม (DNA)  และผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ ได้แก่ โครงการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมฯ โครงการลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner