รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ…

17-10-2018 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. วางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา

     วันนี้ (17 ตุลาคม 2561 ) ที่ วัดถ้ำทะลุ ต.ถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญรอด สุวรรณสิงหราช อายุ 85 ปี มารดาพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา เมื่อวันที่...

Read more

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่…

14-10-2018 Hits:171 ข่าวกิจกรรม Fon - avatar Fon

บุคลากร ศอ.บต. และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่

       วันนี้ (12 ตุลาคม 2561 เวลา 7.49 น.) ณ บ้านพักรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บุคลากร ศอ.บต. บุคลากรจากหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ในโอกาส เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคนใหม่        ต่อมา เวลา 8.09 น...

Read more

           วันที่ (26 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในโครงการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
 
           ในการนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ถวายการรายงานผลงานในโครงการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
               สำหรับ โครงการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ ของเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย โดย ศอ.บต. ได้ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ให้แก่ครูผู้สอนทุกระดับชั้นในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 47 แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 86 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 31 แห่ง  รวมทั้งสิ้น 164 แห่ง เพื่อให้ครูนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านหลักสูตร “การผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย การผลิตหนังสือนิทานสำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”
 
            และกิจกรรมอาหารเช้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44   โดย ศอ.บต. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ยะลา และจังหวัดปัตตานี สนับสนุนกิจกรรมอาหารเช้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 12 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนจำนวน 1,370 คน ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีคุณประโยชน์ ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพ เพื่อตอบรับการมีสมาธิ การมีความกระตือรือร้นในการเรียนและพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner