รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประ…

16-07-2018 Hits:10 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในพิธี...

Read more

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธ…

15-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่  ซึ่งได้เข้ารับการอบรมก่อนหน้านี้กับ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้  ตามโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10...

Read more

        วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 โดยมี นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  ผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 140 คน
 
        click นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีการคัดเลือกคนดี มีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากโดยได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาส่งของญาติพี่น้องในพื้นที่ นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางโดยสวัสดิภาพ และให้ได้ฮัจญ์ที่มับรูรหรือฮัจญ์ที่สมบูรณ์ พร้อมนำคุณค่าในการประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่อไป
 
        follow site ด้านนางสาววัลภา ฤทธิพล หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมทุกคนอยากไปปฏิบัติ การถูกได้รับคัดเลือกในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งคุณความดีและสิ่งที่ดีงามกลับมาในพื้นที่ การจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเราต้องรู้กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสอนหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย การได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้      
 
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner