รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานปิดโครงการ…

25-09-2018 Hits:22 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

            วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมชั้น5 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ Mini Seed Thailand 2018 โดยมี...

Read more

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมช…

24-09-2018 Hits:13 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก

        วันนี้ (24 กันยายน 2561) เจ้าหน้าที่จากกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นำ Nidal al shaer Executive Manager และคณะนักธุรกิจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ร่วมชมธุรกิจแปรรูปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งวันนี้คณะจะอยู่ในพื้นที่เป็นวันสุดท้าย โดยได้เยี่ยมชมการแปรรูปผลไม้ของบริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด ซึ่งมีการแปรรูปจากผลไม้สดทั้งทุเรียน เงาะ...

Read more

            วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)มอบหมายให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการจัดทำแผนงานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่แท้จริง โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้นำระดับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกว่า 40 คน

         ทั้งนี้การจัดเวทีฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการครั้งแรก จากจำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วยการจัดเวทีในระดับอำเภอต้นแบบ ได้แก่ อำเภอหนองจิก อำเภอเบตง อำเภอสุไหลโก-ลก ร่วมด้วยอำเภอข้างเคียงในพื้นที่อำเภอต้นแบบเพื่อหวังผลการขยายขอบเขตการพัฒนาเมืองต้นแบบไปยังเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพพร้อมรองรับการพัฒนา เมื่อได้ผลและข้อมูลจากเวทีพื้นที่อำเภอแล้ว ก็จะยกระดับการจัดทำข้อมูลเข้าสู่แผนงานระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อมิติการพัฒนาทุกด้านให้เป็นภาพเดียวกัน จากนั้น จะมีเวทีระดับส่วนกลางที่จะมีกระทรวง กรม ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ และระดับรัฐมนตรีในชั้นสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการได้ร่วมขับเคลื่อนข้อเสนอการทำงานจากประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หวังผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึง 

         พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  การประชุมในวันนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน โดย ศอ.บต. ทำหน้าที่ในการประสานงานและเร่งรัด กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำหรับข้อมูลดังกล่าว ศอ.บต. จะนำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับแรก เพื่อใช้ประกอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งมีการเสนอกรอบการพัฒนาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ คือ การบริหารจัดการภาพรวมที่มีเอกภาพ ลดปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากร เชื่อมโยงมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านสังคม การศึกษาและพหุวัฒนธรรม รวมถึง มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาต่างๆ ที่เรียกว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ”

          พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร กล่าวเสริมอีกว่า การจัดเวทีในวันนี้ เป็นการจัดเวทีรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ โดยจะเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และ Rubber City ซึ่งวันนี้ จะเสนอเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในการรองรับการพัฒนาทุกๆ ด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลางพลังงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ การเป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมท่าเรือ เป็นต้น หวังการสร้างอนาคตในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านบาท และมีการแจ้งแรงงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตรา

          ทั้งนี้ ศอ.บต. จะดำเนินการกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ เปิดเมืองคู่การพัฒนา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยจะผลักดันให้เป็น “ศูนย์กลางการกระจายสินค้าของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางตอนใต้” (Distribution Hub and Connectivity) ซึ่งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา และเพื่อประโยชน์ที่ต่อเนื่อง จึงมีการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเดินหน้าเทพาสู่อนาคตที่ดีกว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชน โดยผลความคิดเห็นจากเวทีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาของรัฐ แต่การทำงานของรัฐต้องมีความจริงใจและไม่มีวาระซ้อนเร้น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีและดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ โดยได้เสนอแนะให้เร่งรัดการพัฒนาตามเป้าหมายเมืองเทพาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเป็นความหวังของประชาชนที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner