รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประ…

16-07-2018 Hits:10 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในพิธี...

Read more

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธ…

15-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่  ซึ่งได้เข้ารับการอบรมก่อนหน้านี้กับ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้  ตามโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10...

Read more

            วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00) ที่ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Miss Karin  Hulshof  ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อหารือในด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่าง ๆ
 
          http://taskforcenieuwwest.nl/local/nizhneudinsk-kupit-zakladku-mq-cocaine-mexico.html นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ศอ.บต. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เด็กปฐมวัย และกลุ่มเยาวชน เพื่อปรับปรุงมาตรฐานภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพที่พักพิงและที่อยู่อาศัยของพวกเขา และเชื่อว่าการศึกษานั้น มีบทบาทมากในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป
 
              http://laplayamaya.com/subdue/moskva-svao-kupit-zakladku-ecstasy-red-monkey-250mg.html ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ในการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงภาพรวมในด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ตามกรอบการทำงานของ ศอ.บต. ซึ่งการได้ทำงานร่วมกันกับยูนิเซฟจะทำให้มีการทำงานในการช่วยเหลือตามแนวทางที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์
 
               Miss Karin  Hulshof กล่าวด้วยว่า ยูนิเซฟได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐอื่น ๆ หลายประเทศในด้านการพัฒนาการศึกษา ปกป้องสิทธิเด็ก และการสาธารสุข เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยยินดีที่จะกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกับ ศอ.บต. ในรูปแบบการตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกันในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างทั้งสองหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner