รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประ…

16-07-2018 Hits:10 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในพิธี...

Read more

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธ…

15-07-2018 Hits:31 ข่าวกิจกรรม MASLAN CHEYUSOH - avatar MASLAN CHEYUSOH

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่  ซึ่งได้เข้ารับการอบรมก่อนหน้านี้กับ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้  ตามโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10...

Read more

          วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
          Орлов купить закладку АК-47 - Бошки Шишки  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นบุคลากรที่ทำงานคู่กับ ศอ.บต. มายาวนาน โดยวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือน ในส่วนของเดือนนี้มีการมอบนโยบายให้แก่บัณฑิตอาสาในหลายเรื่องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของบัณฑิตอาสา มีโครงการสำคัญๆ ที่จะประสานกับบัณฑิตอาสา ในที่ประชุมได้เน้นย้ำประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดย ศอ.บต. จะดำเนินการโครงการบัณฑิตไทยนิยม วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงการบัณฑิตไทยนิยมว่าจะดำเนินโครงการอย่างไรให้ต่อยอดเสริมในหมู่บ้านให้โครงการไทยนิยมแต่ละหมู่บ้านประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโครงการจัดทำสำนักข่าวของบัณฑิตอาสา ซึ่งจะเป็นสื่อที่จัดทำขึ้นโดยบัณฑิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์งานหรือข้อมูลต่างๆของบัณฑิตอาสาในพื้นที่หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คนในพื้นที่ได้รับฟัง เพราะบัณฑิต   อาสามีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด บัณฑิตอาสาจึงมีความสำคัญในการนำประสบการณ์หรือข้อมูลในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับส่วนกลาง และให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง
 
         Москва Лианозово купить Mephedrone (4mmc, мяу)  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีในเรื่องของการทำโครงการบัณฑิตจิตอาสา ซึ่งน้องๆบัณฑิตอาสาได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดละหนึ่งโครงการ ศอ.บต. จะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมถาวรโดย ศอ.บต.จะสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยการไปต่อยอดกิจกรรมที่น้องๆบัณฑิตอาสาได้ร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณประโยชน์และเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมุ่งหวังสร้างสังคมคุณภาพที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
A- A A+

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner