logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล่มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร้องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

A- A A+