logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

       ศอ.บต. เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอาชีพและการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมสนับสนุนและอำนวยการทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทุน ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2560

           

       โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก จำนวน 90 ทุน และ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 60 ทุน

           

       ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ ห้องประชุมสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ศอ.บต. และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 073-203883 หรือ   ทางเว็บไซด์www.sbpac.go.th

A- A A+