logo_spinning ศอ.บต. พาคณะผู้บริหารมณฑลยูนนานจีนชมวิถีแดนใต้ สานสัมพันธ์ตลาดสินค้า ขยายอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน logo_spinning
A- A A+