logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสุทธิชา มหาประทุม บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ บ้านปลักชะเมา หมู่ที่ 2 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา รายงานว่า นายนารายณ์ แก้วยี่ กำนันตำบลฉาง พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดชายแดนใต้ (พนม.) ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จำนวน 110 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปลาดุกที่เหลือจากการจำหน่ายสามารถนำมาประกอบอาหารขาย เพิ่มมูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
               
           จากนั้นชาวบ้านในพื้นที่จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านปลักชะเมา  ตำบลฉาง อำเภอนาทวี  เพื่อสำรวจครัวเรือนยากไร้ ในโครงการ “เดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย 2560" เพื่อให้ความช่วยเหลือคนยากจนในจังหวัดสงขลาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แก้ปัญหาความเดือดร้อน เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งภายในกลไกของรัฐ โดยจัดสรรงบประมาณในปี 2562 เพื่อซ่อมแซมและสร้างบ้านแก่คนยากจน โดยมีเกณฑ์การช่วยเหลือ คือ ครัวเรือนยากไร้ คนพิการ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์  เรียงลำดับความลำบากมากไปหาน้อย จะจัดงบประมาณในการซ่อมบ้านไม่เกินครอบครัวละ 20,000 บาท และงบประมาณในการสร้างบ้านไม่เกินครอบครัวละ 50,000 บาท ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อเข้าช่วยเหลือ 3 ราย คือ นางสมบูรณ์ ราชสุวรรณ์ นางสมหมาย บุญแก้ว นางขนิษฐา แจ้งโชติ เป็นชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner