logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในพิธี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มีการนำกล่าวดูอาร์อำนวยพรให้แก่ผู้เดินทางในครั้งนี้อีกด้วย
 
           สำหรับปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้จัดสรรจำนวนพี่น้องมุสลิมชาวไทยได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จำนวนทั้งสิ้น 7,851 คน โดยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จำนวน 3,515 คน แยกเป็นเที่ยวบินขาไป จำนวน 12 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 295 คน โดยวันนี้เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กำหนดเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ด้วยสายการบินซาอุดิอาระเบียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 5151 เวลา 13.50 น. และเที่ยวบินขากลับ จำนวน 12 เที่ยวบิน โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 19 กันยายน 2561
 
      http://caspianpart.com/funeral/kupit-garison-ford-nurlat.html  นายศิริชัย รอหีม หนึ่งในผู้ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกตื้นตันและ    ดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจญ์ ก่อนเดินทางได้ร่วมเข้าอบรมด้านการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ถูกต้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศอ.บต. กระทรวงมหาดไทย วันนี้มีญาติพี่น้อง ลูกๆหลานๆ มาส่งหลายท่านและได้รับการอวยพรให้ประกอบพิธีฮัจญ์ที่มับรูรหรือฮัจญ์ที่สมบูรณ์ หลังจากกลับมาจากการประกอบพิธีฮัจญ์ จะนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนให้ดีกว่าเดิมรวมทั้งเดินตามแนวทางหลักศาสนาที่ถูกต้องต่อไป
 
        Стамбул купить Коксик    ด้านนายเอกพงศ์ ยีหละ อาสาสมัครสาธาณสุขดูแลผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ อสม. กล่าวว่า ทุกเที่ยวบินมี อสม. ที่ดูแลผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เดินทางไปด้วย เพื่อดูแลและบริการฮุจญาดเบื้องต้น โดยจะต้องผ่านการอบรมที่ถูกต้อง เช่น ในเรื่องของการปั๊มหัวใจ การจับชีพจร เพื่อเป็นความรู้ในเรื่องของการช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุระหว่างประกอบพิธีฮัจญ์ เนื่องจากที่นั่นมีสภาพอากาศที่ร้อนมาก อาจจะเกิดภาวะช็อคได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเบาหวาน ความดัน มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ
 

         วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่  ซึ่งได้เข้ารับการอบรมก่อนหน้านี้กับ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้  ตามโครงการ get link “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 กิจการ รวมจำนวน 20 คน 
 
         โดยในครั้งนี้ คณะได้เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ทั่วไป เพื่อรองรับการพัฒนาและเอื้อประโยชน์ต่อการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในอนาคต
 
         ทั้งนี้ในส่วนของ ศอ.บต. นั้น จะมีการต่อยอดธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยร่วมกับ ศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล (SCM-ITC) จัดการอบรมหลักสูตร (Supply Chain) ให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้สามารถสร้าง Brand  อัตลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆมากยิ่งขึ้น
 
         http://new.avtosteklo-kursk.ru/twice/kupit-med-sortavala.html พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่า เป็นการเยี่ยมชมเกษตรฐานรากในชุมชนต่างๆ ที่ประกอบไปด้วย  เรื่องปศุสัตว์ การเลี้ยงแพะ ที่ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  และธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย  ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยสิ่งสำคัญที่เดินทางมานั้น เพื่อมาติดตามการดำเนินงานในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ว่ามีการดำเนินการ รวมถึงข้อขัดข้องอย่างไรบ้าง และอนาคตจะมีการต่อยอดอย่างไรบ้าง ซึ่งบางส่วนของแต่ละชุมชนจะมีตัวแทนเข้ารับการอบรมพัฒนากระบวนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด แบบ Supply Chain  ซึ่งคิดว่าหลังจากที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้ไปอบรมแล้วจะสามารถกลับมาต่อ ยอดธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น
 
        http://www.harimausumatratravel.com/theft/kupit-keks-valuyki.html   รองเลขาธิการ ศอ.บต กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของ ศอ.บต. หลังจากนี้นั้นจะมีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานของพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะผลักดันให้สามารถขยายการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคตต่อไป
 

ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) แก่คนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียน
          วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) แก่คนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซีย ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียนราษฎร แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยมี นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ รองกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กรมการปกครอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า 150 คน
 
            Купить трамадол в Черняховск พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต เปิดเผยว่า คนไทยทุกคนต้องมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระดำริว่า อยากให้ดูแลคนไทยที่อาศัยอยู่แถวแนวตะเข็บชายแดนที่ไม่มีสถานะทางสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งครั้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ในครั้งนั้นได้ทรงมีรับสั่งว่า ทรงมีความห่วงใยในปัญหาคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย จากกรณีไม่มีสถานะทางทะเบียนและปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ศอ.บต.จึงสนองพระราชพระราชดำริเป็นศูนย์กลางมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประสานงานระหว่าง สถานกลสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสารพันธุ์กรรม DNA หาสายเลือดทางพันธุ์กรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยโดยตรงและเป็นวิธีเดียวที่สามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งในการดำเนินการตรวจสอบแต่ละครั้งนั้นมักมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 
          here  รองเลขาธิการ ศอ.บต กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ภาครัฐนั้นมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิทางสังคมอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และอื่น ๆ โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีการเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
 
            http://detskaya-mebel-assol.ru/accountant/kupit-zakladki-kokain-v-boksitogorske.html นาย อับดุลเลาะห์ โต๊ะโล๊ะ ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุ์กรรม DNA เปิดเผยว่า ตนเองขาดโอกาสทางสังคม ต่อการประกอบอาชีพในประเทศไทยได้  จึงได้เดินทางมาหางานทำ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีอาชีพกรีดยางพารา ซึ่งในการเดินทางมายังประเทศมาเลเซียเป็นการเดินทางแบบผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารการเดินทาง หรือเอกสารใด ๆ ที่สามารถรับรองได้จนถึงทุกวันนี้  ซึ่งผมก็ได้คิดอยู่เสมอว่า เมื่อไหร่จะได้มีโอกาสทางสังคมเหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ทั่วไป ที่ไม่ต้องอยู่หลบ ๆ ซ่อน ๆ จากเจ้าหน้าที่ของมาเลเซีย  และอยากจะมีอาชีพที่ดีกว่านี้ เพราะจะได้สามารถดูแลยายของตนได้ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ที่มีความเมตตาต่อประชาชนชาวไทย และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ศอ.บต. ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนชาวไทยควรจะได้รับ
 
 

          วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.) พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม รวมพลังเครือข่ายสื่อสันติสุขชายแดนใต้ ซึ่ง ศอ.บต ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา โดยในพิธีมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต./ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา รวมถึงประชาชนจากเครือข่ายรวม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
        купить хмурый кайф Гуково พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สถานะของสื่อไทยในยุคปัจจุบัน กำลังนำหน้าตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ของเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาในชีวิต สื่อเองต้องมีความฉลาดในการเข้าถึงปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมไทยที่เกิดขึ้น โดยต้องทำหน้าที่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างมิติใหม่ ๆ จะต้องมีความโปร่งใสในการนำเสนอ สามารถตรวจสอบได้แหล่งที่มาได้ และที่สำคัญจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน  ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันปลุกจิตสำนึกของสื่อ ให้เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและบ้านเมืองมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพียงแค่การเริ่มต้นจากตัวบุคคลไปสู่หน่วยงานในทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสร้างสื่อคุณธรรมให้เกิดขึ้น โดยการรวมตัวกันในครั้งนี้ถือเป็นบทบาทสื่ออีกก้าวที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคง และสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
         สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานตลอดทั้งวัน ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบโล่เกียรติยศสถานีวิทยุเครือข่าย ศอ.บต. จำนวน 24 คลื่น มอบโล่เกียรติยศแฟนพันธุ์แท้รายการวิทยุ ศอ.บต. จำนวน 22 คน มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ go "ชายแดนใต้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จับฉลากรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงการเสวนาประเด็น "สื่อสร้างสังคม" และการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่ง ศอ.บต. สัมพันธ์ และศิลปินรับเชิญจากช่อง 7 ศิลปินนักร้อง หยก อาร์สยาม ศิลปินตลกคณะ ชาลี เชิญยิ้ม และเหล่เล้ ศรีวิชัย
 
          อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรม http://natiaznie-potolki.ru/civic/kalyazin-kupit-zakladku-lsd-25-hq-250mkg.html “รวมพลังเครือข่ายสื่อสันติสุขชายแดนใต้” เป็นการรวมพลังของสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่รับฟังสถานีวิทยุ ศอ.บต.ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ร่วมเป็นเครือข่าย จำนวน 22 คลื่นความถี่ ซึ่งในทุกสถานีมีกลุ่มผู้ฟังที่เป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ของ ศอ.บต. ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างความใกล้ชิด ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลืองานของชาติ ส่งเสริมความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+

Майкоп купить закладку Ecstasy

Sample banner

source site
 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

follow url คำถามที่พบบ่อย

http://pchouselimited.com/dear/anapa-kupit-zakladku-lsd.html

купить Гаш Жердевка สินค้าฮาลาล 3 จชต.

купить ЛСД Ковдор
 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

http://www.kargolink.net/growup/kargat-kupit-zakladku-molly-mdma-hq.html  

click

see

go to site

http://alpha.ecuadorpc.com/manifest/kupit-lsd-lensk.html

go to site

johnyboy амфетамин

click here

http://skh.com.pg/fair/moskva-yuzao-kupit-ecstasy-red-bull-200-mg.html

watch

see url

http://www.hifiservices.in/preparation/magadan-kupit-gidroponiku.html

http://www.previredtv.cl/trial/livni-kupit-zakladku-mdma-pills-orange.html

http://coiffuresilvia.ch/compose/kupit-mdma-tver.html

купить СК Крист Белые Верхний Уфалей

Дальнереченск купить закладку Afgan Kush

see url

Болохово купить Ecstasy: UPS 280mg

http://lgm.ecuadorpc.com/assumption/primorsk-kupit-zakladku-mdpv.html  

сектор экстази