logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

เยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 320 คน  พร้อมแล้วในการร่วมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน

        วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดร.สามารถ วราดิศัย  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงและเตรียมความพร้อมเยาวชนภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 โดยมีเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การใช้นามสกุลเดียวกันคือ “เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้” ประจำปี 2561 จำนวน 320 คน เข้าร่วม เพื่อเตรียมพร้อม และทำความเข้าใจแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชน ก่อนที่จะเดินทางไปพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน 2561 นี้
 
        ดร.สามารถ วราดิศัย  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกคน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม สานใจไทย สู่ใจใต้ น้องๆทุกคนถือเป็นบุคคลตัวอย่างในการเป็นตัวแทนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ไปเผยแพร่สังคม และวัฒนธรรมอันสวยงาม ให้พื้นที่ต่างๆได้รู้ ขอให้น้องๆมีความสุข ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อนำกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราให้คงอยู่อย่างสันติสุขต่อไป
 
         ด้านนายบัลลังก์ หวันหมาน เยาวชนจากโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา กล่าวด้วยว่า การเข้าอบรม 3 วัน 2 คืนในครัง้นี้ ได้รับความรู้จากวิทยากรมากมาย ได้รู้ถึงการใช้ชีวิต และการเป็นผู้นำที่ดี หลังจากนี้ไปพร้อมแล้วสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมสานใจไทย สู่ใจใต้ และการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และจะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีที่ได้รับ มาพัฒนาพื้นที่ของเราต่อไป  
 
        สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ทั้งหมด 320 คน จะเข้าค่ายของกรมการปกครอง ที่โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2561 เพื่อปรับพื้นฐานการเข้าสู่เป็นสมาชิกสานใจไทย สู่ใจใต้ เต็มรูปแบบ ก่อนที่จะเดินทางสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในวันที่ 29 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2561 นี้
 

ศอ.บต. จับมือนักวิชาการ ศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปัตตานี  เผยพบร่องรอยพื้นที่สร้างวังเก่าหลายแห่งใน ต. ตันหยงลุโล๊ะ  เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮาลาล
       วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญจุฑา 2 โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี สำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมนำเสนอและแสดงผลการวิจัยกิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้นำเสนองานวิจัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาสังคม และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำข้อมูลงานวิจัยไปพัฒนา ต่อยอด และเปิดเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา นักวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวถึงเอกสารผลการศึกษาแหล่งโบราณสถานที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยววิถีมุสลิมบริเวณที่ตั้งเมืองเก่าปัตตานีในพื้นที่ตำบลตันหยงลุโล๊ะ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งสามารถเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในอนาคต เนื่องจากมีหลายสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอาจให้ความสนใจ โดยเฉพาะสถานที่เก่าที่มีประวัติศาสตร์ อาทิ สุสานพญาอินทิรา สุสานรายาฮีเยา สถานที่หล่อปืนใหญ่พญาตานี กาแลเบอลันดาและที่ตั้งคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ชายทะเลตำบลตังหยงลุโล๊ะทางทิศเหนือ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ลุ่มต่ำ กว้างขวางกว่าบริเวณอื่น สามารถใช้เป็นพื้นที่ทำนาได้ในฤดูฝน โดยผู้สูงอายุเรียกสถานที่นี้ว่า กาแลเบอลันดา หรือท่าเรือฮอลันดา นอกจากนั้นยังนำเสนอพื้นที่ตั้งวังเก่า ซึ่งมีอิฐและก้อนหินที่ใช้ก่อสร้าง สถานที่บางแห่งยังมีโครงสร้างบนพื้นดินให้ได้ชม ซึ่งชาวบ้านนอกพื้นที่และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้เข้าศึกษา
 
           นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการกำหนดให้อยู่ในกรอบการท่องเที่ยวฮาลาลทัวร์ลิซึม แต่เนื่องจากสถานที่ที่ถูกนำเสนอไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉกเช่น มัสยิดกรือเซะ นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จัก หลายสถานที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าเที่ยวชมหรือศึกษา จึงจำเป็นต้องรอให้มีการพลิกโฉมพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างดีก่อนภายในปี 2562-2564 โดยต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นที่ การบริการ ความสะอาด และมัคคุเทศน์น้อยในพื้นที่ อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือ การคงความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบสถานที่ที่ถูกนำเสนอ และขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันหาช่องทางในการทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวในความจำของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
 
          อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ศอ.บต. จะนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  และโบราณสถาน ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปขยายผลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตั้งเป้าให้จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดแรกในการเปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล
 

ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
           วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานประชุมชี้แจงและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีชมรมแม่บ้านศอ.บต. และผู้รับมอบจำนวน 1197 รายเข้าร่วม
 
            นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศอ.บต. กล่าวว่า  โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นโครงการที่ดีของศอ.บต. ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเติมเต็ม ช่วยเหลือ อำนวยความเป็นธรรม แสดงออกถึงความห่วงใย และแสดงถึงความปรารถนาที่จะให้ผู้ได้รับผลกระทบมีจุดยืนช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น  และสนับสนุนดูแลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น
 
            ด้านนางน้ำทิพย์  จันทรสกุล  ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ได้เห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และปกติสุข ศอ.บต. จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน 3 กิจกรรม คือ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุนวัสดุกายอุปกรณ์ และต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ หรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข
 
         อย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณศอ.บต.ที่ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือโดยตนจะนำเงินที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจค้าขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป
 

สำนักงานบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง
               วันที่ 19กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง  โดยมีผู้รับมอบจำนวน 200 ราย
 
            นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีภารกิจหลักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  การอำนวยความเป็นธรรม และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้รับผลกระทบฯ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเชื่อมั่น และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
              ด้านนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง ปัจจุบันมียอดประมาณ 2000 กว่ารายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย ในงบประมาณปี 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเองแล้ว จำนวน 68 ราย และในปีงบประมาณ 2561 สำนักบริหารงานยุติธรรมได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์จัดลำดับผู้ได้รับผลกระทบจาก 37 อำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบฯ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขเหมาะสมตามสภาพและสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความเชื่อมั่น และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
             อย่างไรก็ตามสำหรับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามทางเลือกของตนเอง ซึ่งมีผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯอีกกว่า  2000 ราย นั้น ศอ.บต. จะทยอยมอบให้ในปีงบประมาณต่อไป
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner