logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
        วันนี้ (22 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด นำโดย นายสัณณ์ชัย เองตระกูล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน นักเรียนและคณะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
           นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ขอขอบคุณบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด ที่ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งต้องปลูกฝังเยาวชนในการเล่นกีฬาตั้งแต่ยังเล็กๆ ให้สมองปลอดโปร่ง เพื่อให้เด็กๆสามารถรับความรู้จากการเรียนได้อย่างเต็มที่ ที่สำคัญคือปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องและมีแผนที่จะขยายไปยังโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆอีกหลายแห่ง และในอนาคต ศอ.บต. จะทุ่มเทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาของเด็กในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
 
           สำหรับอุปกรณ์กีฬาที่มอบให้แก่สถานศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ลูกฟุตบอลขนาดเล็กจำนวน 6,000 ลูก ซึ่งมอบให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  และหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน และลูกเสือสันติสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เยาวชนนักเรียนในพื้นที่ต่อไป
 
         อย่างไรก็ตามผู้แทนเยาวชนที่มาร่วมรับมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ต่างรู้สึกดีใจ และได้กล่าวขอบคุณ เลขาธิการ ศอ.บต. และ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา พร้อมสัญญาว่าจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใน จชต. ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2561
            วันนี้ (22 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี  นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2561 โดยมี นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฮุจญาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
           นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับฮุจญาดทุกท่านที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และทำภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วง ขอให้ฮุจญาดทุกท่านได้บอกเล่าประสบการณ์การไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นต่อไป รวมทั้งนำประสบการณ์และคุณค่าของการไปประกอบพิธีฮัจญ์ นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัว สร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรม ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนดี ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองของศาสนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของพื้นที่โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ต่อไป
 
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยฮุจญาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 144 คน ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุมในการนำคุณค่าของการประกอบพิธีฮัจญ์มาแก้ปัญหา และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประมวลจัดทำเอกสารการดำเนินงานรวมถึงปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
 

รองเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดอบรมการเก็บข้อมูลระดับตำบลและพัฒนาหลักการทำงานด้านเด็กและเยาวชน เน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน และชุมชนของตนเอง
         วันนี้ (21 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมการเก็บข้อมูลระดับตำบลและพัฒนาหลักการทำงานด้านเด็กและเยาวชน   จัดโดยสถาบันรามจิตติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บ้านพิราบขาว เครือข่ายเยาวชนชายแดนใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลด้านเด็กเยาวชนภาวะเปราะบางภายในชุมชน สร้างกลไกการทำงานของชุมชนที่ตระหนักและพัฒนาเด็กเยาวชนภาวะเปราะบางผ่านการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนแกนนำมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 
        ในการนี้ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์  ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ ได้เปิดเผยถึงความเป็นมาของการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า สถานการณ์เด็กเปราะบางกำลังเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เด็กในหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ ในหลายพื้นที่ยังขาดการทำงานบนฐานข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจสถานการณ์ปัญหาของเด็กเปราะบางที่ตรงจุดตรงประเด็น ขาดเครื่องมือทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง และต้องยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ภาษา วัฒนธรรม การนับถือศาสนาของผู้คน การประกอบอาชีพ ตลอดจนพื้นที่สภาพภูมิประเทศ ซึ่งส่งผลถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ดังกล่าวที่มีปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นหลายครั้งนี้ กลายเป็นปัญหาวิกฤตระดับชาติ ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กเยาวชน ที่ต้องเสี่ยงต่อสถานการณ์ปัญหา และโอกาสพัฒนาในด้านต่างๆ จึงได้มาสู่การจัดโครงการอบรมการเก็บข้อมูลระดับตำบลและพัฒนาหลักการทำงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เยาวชนก้าวพ้นภาวะเปราะบางโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายต่อไป
 
          สำหรับกิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนจากชุมชนอาทิ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี และเยาวชนในพื้นที่ทั้งหมดจังหวัดละ 6 ชุมชน ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ตำบลยามู ตำบลปุยุค จังหวัดยะลา ตำบลกอตอตือร๊ะ ตำบลเกะรอ และจังหวัดนราธิวาส ตำบลโละจุด ตำบลศาลาใหม่ ซึ่งทั้ง 6 ตำบลดังกล่าวนั้นจะเป็นชุมชนที่เป็นเยาวชนตัวอย่างที่ทางโครงการได้ลงพื้นที่เก็บฐานข้อมูล เพื่อนำมาทำวิจัยว่า ทำอย่างไรให้เยาวชนแต่ละชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มรูปแบบ และโครงการแบบไหนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยทุกโครงการจะต้องเน้นในเรื่องของการเพิ่มทักษะ ความสามารถของเด็กเยาวชนที่มีสภาวะเปราะบางให้สามารถทำงานร่วมกับกลไลชุมชนเพื่อพิทักษ์สิทธิ และโอกาสของตนเองได้เป็นอย่างดี
 

ศอ.บต. มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รองเลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

        วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561  จำนวน 1201 คน  
 
        โดยบรรยากาศในการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ 2 ที่ ศอ.บต. ได้จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบนั้น มีทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ และญาติเดินทางมาร่วมในพิธีกันอย่างเนื่องแน่น ส่วนใหญ่ดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้เนื่องจากจะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงครอบครัว ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบฯบางรายที่ได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพตั้งใจที่จะนำเงินที่ได้มอบให้กับครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวต้องรับภาระในการดูแลในหลายๆด้าน ซึ่งเงินที่ได้ครั้งนี้จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง
 
         อย่างไรตามสำหรับการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ศอ.บต. จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้
 
         ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ว่าทุกคนจะต้องมีความหวังและกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งภาครัฐเองก็จะทำให้สุดความสามารถเพื่อให้ทุกคนยืนอยู่ได้  อีกทั้งภาครัฐเองก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นในพื้นที่อีกต่อไป  ซึ่งเราจะต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเองร่วมกัน เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และป้องกันเหตุ  ขณะที่ด้านการเยียวยาก็ต้องเดินหน้าเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯได้ประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองได้ มีรายได้ ตลอดจนสนับสนุนให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น  ความเป็นอยู่อย่างปกติสุขกลับคืนมา
 
            รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของ ศอ.บต. นั้นมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ด้านหลัง
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner