logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

คณะผู้แทนจาก ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9
            วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เดินทางไปยัง เมืองยอร์คจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2561 โดยในการเดินทางครั้งนี้มีคณะ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย
 
             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการนำเสนอถึงประเด็นที่เป็นความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านงานยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า และการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม ด้านเอกสิทธิ์ ความคุ้มกันทางการทูต การปฏิบัติการร่วมระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อสังเกตในประเด็นความร่วมมืออื่นๆ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
 
             นอกจากนี้เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานฝ่ายไทย ได้แสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อฝ่ายอินโดนีเซีย ต่อการสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่ได้โน้มเอียงไปในทิศทางใด อีกทั้งยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่ได้ดูแลนักศึกษาไทยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งเมื่อนักศึกษาเหล่านี้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศอินโดนีเซีย กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
 

ศอ.บต. สอดรับนโยบายรัฐบาลดึงเครือข่ายบัณฑิตอาสาร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน สู่ระดับ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
          http://caspianpart.com/funeral/kupit-garison-ford-nurlat.html  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นบุคลากรที่ทำงานคู่กับ ศอ.บต. มายาวนาน โดยวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือน ในส่วนของเดือนนี้มีการมอบนโยบายให้แก่บัณฑิตอาสาในหลายเรื่องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของบัณฑิตอาสา มีโครงการสำคัญๆ ที่จะประสานกับบัณฑิตอาสา ในที่ประชุมได้เน้นย้ำประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดย ศอ.บต. จะดำเนินการโครงการบัณฑิตไทยนิยม วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงการบัณฑิตไทยนิยมว่าจะดำเนินโครงการอย่างไรให้ต่อยอดเสริมในหมู่บ้านให้โครงการไทยนิยมแต่ละหมู่บ้านประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโครงการจัดทำสำนักข่าวของบัณฑิตอาสา ซึ่งจะเป็นสื่อที่จัดทำขึ้นโดยบัณฑิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์งานหรือข้อมูลต่างๆของบัณฑิตอาสาในพื้นที่หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คนในพื้นที่ได้รับฟัง เพราะบัณฑิต   อาสามีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด บัณฑิตอาสาจึงมีความสำคัญในการนำประสบการณ์หรือข้อมูลในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับส่วนกลาง และให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง
 
         Стамбул купить Коксик  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีในเรื่องของการทำโครงการบัณฑิตจิตอาสา ซึ่งน้องๆบัณฑิตอาสาได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดละหนึ่งโครงการ ศอ.บต. จะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมถาวรโดย ศอ.บต.จะสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยการไปต่อยอดกิจกรรมที่น้องๆบัณฑิตอาสาได้ร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณประโยชน์และเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมุ่งหวังสร้างสังคมคุณภาพที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า วางแผนงานจิตอาสาฯ และรวมพลเยาวชนในโครงการฯ เร่งพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างต่อเนื่อง ตามคำปฏิญานที่ว่า “เราจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน”
         วานนี้ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า นำโดยนายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นำทีมเยาวชนจากสานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมประชุมหารือเรื่องติดตามความก้าวหน้าและสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนเตรียมงานกิจกรรมจิตอาสาฯ และรวมพลเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
 
           ทั้งนี้ นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต.ได้ให้โอวาทแก่เยาวชน ให้เกิดความรักและความสามัคคีที่ดีต่อกัน และอยากให้เยาวชนทุก ๆ คนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนที่ได้เสียสละเวลาของตัวเองในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในการทำกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือสังคมร่วมกันตลอดมา
 
         ทั้งนี้ โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 15 ปี ดำเนินการไปแล้ว 32 รุ่น และปี 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 33 และมีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกัน คือ get link "สานใจไทย สู่ใจใต้" กว่า 9 พันคน และมีผลดำเนินงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 
          สำหรับกิจกรรมสำคัญของเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ คือการช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานน้อย แต่ทุกคนไม่เคยย่อท้อกับภารกิจที่ได้รับในการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุข ตามคำปฏิญานที่ว่า http://new.avtosteklo-kursk.ru/twice/kupit-med-sortavala.html “เราจะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน” http://www.harimausumatratravel.com/theft/kupit-keks-valuyki.html “เราจะช่วยเหลือทุกคนบนโลกใบนี้ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะต้องกอดคอไปด้วยกัน และจูงมือไปพร้อมๆ กัน” เยาวชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คงอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคีกันตลอดไป
 

ศอ.บต.และผู้นำชุมชนกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ระดมความเห็นจัดงาน “เตอรีมา กรือเซะ” เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาล ดึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศมาสัมผัสวิถี-สถานที่สวยงามใน จชต.
        วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานมหกรรมฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 โดยมี นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาในพื้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ภาคประชาสังคมและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงาน เตอรีมากรือเซะ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม การละหมาดฮายัตในวันที่ 26 กรกฎาคม และดำเนินการจัดงานในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลทัวร์ลิซึม โดยปักหมุดเริ่มต้นการเดินทางที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี
 
        Купить трамадол в Черняховск นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมเตอรีมากรือเซะว่า มิติฮาลาลที่ ศอ.บต. รับผิดชอบ คือ การส่งเสริมธุรกิจและการผลิตฮาลาล ซึ่งการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว “ฮาลาลทัวร์ลิซึม” นี้เป็นมิติใหม่ที่คนภายนอกพื้นที่และต่างประเทศจะได้เห็นความสวยงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถใช้เส้นทางฮาลาลที่กำหนดเพื่อท่องเที่ยว เนื่องจากมีความปลอดภัยและสวยงามทั้งธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดีพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีชุมชนที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่มาก เช่น จังหวัดปัตตานี มีชุมชนท่องเที่ยวทั้งสิ้น 12 ชุมชน ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เตอรีมากรือเซะ จะจัดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี โดยมีกำหนดจัดงาน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1-2 กันยายน และครั้งที่ 3 ในวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้นำชุมชนแต่ละพื้นที่สามารถนำรูปแบบไปต่อยอดสู่ชุมชนต่อไป
 
        สำหรับการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะทำงานดำเนินงานมหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 นี้ มี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานที่ปรึกษา มีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นที่ปรึกษา และมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานคณะกรรม เพื่อดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้
 
A- A A+

follow http://coiffuresilvia.ch/compose/kupit-mdma-tver.html Дальнереченск купить закладку Afgan Kush Sample banner

http://www.previredtv.cl/trial/livni-kupit-zakladku-mdma-pills-orange.html
 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

watch คำถามที่พบบ่อย

купить СК Крист Белые Верхний Уфалей

enter site สินค้าฮาลาล 3 จชต.

see url
 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

Новосиль купить закладку Героин РОЗНИЦА (999 VHQ) Афганистан  

Боровичи купить Ecstasy: Red Monkey 250mg

http://www.cvsanguinet.org/furniture/geroin-v-shelkove.html

source site

Майкоп купить закладку Ecstasy

http://pchouselimited.com/dear/anapa-kupit-zakladku-lsd.html

follow url

купить ЛСД Ковдор

купить Гаш Жердевка

Купить закладки метадон в Элисте

http://www.kargolink.net/growup/kargat-kupit-zakladku-molly-mdma-hq.html

click

see

go to site

http://alpha.ecuadorpc.com/manifest/kupit-lsd-lensk.html

go to site

johnyboy амфетамин

click here

http://skh.com.pg/fair/moskva-yuzao-kupit-ecstasy-red-bull-200-mg.html  

watch