logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

ศอ.บต. ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการข่าวระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
           วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน  การประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการข่าวระดับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะทำงานตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
           ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการหารือด้านแนวทางบูรณาการแผนงานด้านความมั่นคงด้านการข่าวการปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารทางจิตวิทยาในมิติการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มี ความมั่นคง ปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจ แนวคิดความรู้สึกในด้านบวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชนในพื้นที่โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ความเชื่อ วัฒนธรรมและอื่นๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคตะวันออกกลาง
 
          อย่างไรก็ตาม สำหรับการประชุม 2 ครั้งก่อนหน้านี้ มีการนำผลการหารือจากที่ประชุมกลับไปปรับปรุงและดำเนินงานด้านการประสานงานด้านการข่าว ซึ่งในภาพรวมถือว่าการประสานงานด้านการข่าวดีขึ้นตามลำดับ
 

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1
       วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง ให้วิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้อง และพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่นยืน โดยครั้งนี้มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร้อนโท วรัญญู      วงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า คณะวิทยากรจากศูนย์สันติสุขกองอำการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติสุขจังหวัดขายแดนภาคใต้ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯกว่า 200 คน
 
      http://caspianpart.com/funeral/kupit-garison-ford-nurlat.html  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยากให้เยาวชนทุกคนเป็นพลเมืองไทยที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ส่งผลให้เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นคนเก่งคิด เก่งทำ โดยเฉพาะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขต่อไป
 
         ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า ร่วมกันผนึกกำลังในการเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนที่เป็นผู้นำนักเรียนในสถานศึกษาให้มีทัศนคติที่ดีกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป
 
 

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เรารักในหลวง
        วันที่ 8 กรกฎาคม  2561 เวลา 10.20 น. ที่ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา โดยมี พันโทโสมนัส ลพล้ำเลิศ  ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.) นายยืนยง คิดถูก หัวหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ที่ 1นางจินตนา เจริญธนภัทร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
      Стамбул купить Коксик   นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ผมในนามท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ขอชื่นชมในความตั้งใจของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ที่ดำเนินกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ครอบครัวประสบความสำเร็จและมีความสุขที่ยั่งยืน  อีกทั้ง ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ จชต. และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมให้เกิดพลัง รวมทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาสให้มีความเข้มแข็งมากที่สุด
 
    สำหรับในพิธีรับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ ประธานในพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นมีพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เรารักในหลวงให้แก่สมาชิก อีกทั้งร่วมกันปฎิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย  นอกจากนี้ มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์ ”  เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อมาเป็นแนวทางการพัฒนา ทั้งด้านความคิด หลักการ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน
 

กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. ต้อนรับคณะ UNICEF พร้อมหารือด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ จชต.
            วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00) ที่ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Miss Karin  Hulshof  ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานประเทศไทย (UNICEF) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อหารือในด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านต่าง ๆ
 
          get link นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่น สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ศอ.บต. ได้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในทุกช่วงวัยตั้งแต่ก่อนปฐมวัย เด็กปฐมวัย และกลุ่มเยาวชน เพื่อปรับปรุงมาตรฐานภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพที่พักพิงและที่อยู่อาศัยของพวกเขา และเชื่อว่าการศึกษานั้น มีบทบาทมากในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไป
 
              http://new.avtosteklo-kursk.ru/twice/kupit-med-sortavala.html ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ในการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงภาพรวมในด้านการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ ตามกรอบการทำงานของ ศอ.บต. ซึ่งการได้ทำงานร่วมกันกับยูนิเซฟจะทำให้มีการทำงานในการช่วยเหลือตามแนวทางที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเยาวชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์
 
              http://www.harimausumatratravel.com/theft/kupit-keks-valuyki.html  Miss Karin  Hulshof กล่าวด้วยว่า ยูนิเซฟได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐอื่น ๆ หลายประเทศในด้านการพัฒนาการศึกษา ปกป้องสิทธิเด็ก และการสาธารสุข เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยยินดีที่จะกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกับ ศอ.บต. ในรูปแบบการตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกันในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างทั้งสองหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+

source http://www.hifiservices.in/preparation/magadan-kupit-gidroponiku.html http://coiffuresilvia.ch/compose/kupit-mdma-tver.html Sample banner

see url
 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

follow คำถามที่พบบ่อย

http://www.previredtv.cl/trial/livni-kupit-zakladku-mdma-pills-orange.html

watch สินค้าฮาลาล 3 จชต.

купить СК Крист Белые Верхний Уфалей
 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

enter site  

http://lgm.ecuadorpc.com/assumption/primorsk-kupit-zakladku-mdpv.html

Новосиль купить закладку Героин РОЗНИЦА (999 VHQ) Афганистан

Боровичи купить Ecstasy: Red Monkey 250mg

http://www.cvsanguinet.org/furniture/geroin-v-shelkove.html

source site

Майкоп купить закладку Ecstasy

http://pchouselimited.com/dear/anapa-kupit-zakladku-lsd.html

follow url

купить ЛСД Ковдор

купить Гаш Жердевка

Купить закладки метадон в Элисте

http://www.kargolink.net/growup/kargat-kupit-zakladku-molly-mdma-hq.html

click

see

go to site

http://alpha.ecuadorpc.com/manifest/kupit-lsd-lensk.html

go to site

johnyboy амфетамин  

click here