logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561
        วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 โดยมี นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน  ผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 140 คน
 
        http://caspianpart.com/funeral/kupit-garison-ford-nurlat.html นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีการคัดเลือกคนดี มีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากโดยได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาส่งของญาติพี่น้องในพื้นที่ นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางโดยสวัสดิภาพ และให้ได้ฮัจญ์ที่มับรูรหรือฮัจญ์ที่สมบูรณ์ พร้อมนำคุณค่าในการประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่อไป
 
        Стамбул купить Коксик ด้านนางสาววัลภา ฤทธิพล หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมทุกคนอยากไปปฏิบัติ การถูกได้รับคัดเลือกในครั้งนี้เชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งคุณความดีและสิ่งที่ดีงามกลับมาในพื้นที่ การจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเราต้องรู้กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสอนหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย การได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต. และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้      
 

ศอ.บต.ส่งเสริมเยาวชนกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ขณะที่ รองเลขา ศอ.บต. ยืนยัน ศอ.บต พร้อมเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนชาวนา แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจ๊ะเหม หมู่ที่3 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วยปลัดอำเภอแว้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง พัฒนากรอำเภอ และสมาชิกโรงเรียนชาวนาร่วมให้การต้อนรับ
 
              get link พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีการสร้างบริบทที่ดี ด้วยสภาพแวดล้อม ทั้งคนดี ทุ่งนาดี พืชพันธุ์ดี และอากาศดี จนนำมาสู่การปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถสร้างอาชีพที่ยั่งยืน โดยให้เยาวชนเป็นผู้เริ่มต้นและจุดประกาย จนปัจจุบันเยาวชนได้พร้อมใจกันกลับมาพัฒนาบ้านเกิด ทำให้เกิดมิติการพัฒนาแบบวิถีประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่ง ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน ในการเติมเต็มการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตต้องพัฒนาต่อยอด ให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายที่มั่นคงแก่ชุมชน  และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนววิถีได้ในอนาคต
 
              http://new.avtosteklo-kursk.ru/twice/kupit-med-sortavala.html   ด้าน นายมูฮำหมัด  บิง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาบ้านละหา  กล่าวถึงที่มาของการรวมกลุ่มว่า  ในปี 2548 หลังจากที่เห็นพื้นที่นาลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากชาวบ้านทำสวนยางมากขึ้น โดยในปี 2549 ได้มีการพลิกฟื้นนาร้างให้กลับมาเพาะปลูกได้เหมือนเดิม ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ ให้มาทำโรงเรียนชาวนา สร้างโรงสีข้าวและอุปกรณ์ในการทำนา อีกทั้งยังสืบทอดภูมิปัญญาการทำนาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้วิถีทำนาดั่งเดิม  ซึ่งขณะนี้ได้ขยายถึง 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง  ต.เอราวัณ  ต.ฆอเลาะ  ต.แม่ดง  และต.กายูคละ โดยให้เป็นเครือข่ายในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อำเภอแว้ง ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร ซึ่งวันนี้มีความยินดีอย่างที่สุดที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับกลุ่มโรงเรียนชาวนา จึงอยากให้ ศอ.บต. เป็นตัวกลางที่ช่วยเติมเต็มการสนับสนุนในด้านต่างๆสู่การพัฒนาต่อยอดอาชีพของคนในชุมชนต่อไป เพราะการสร้างจุดยืนที่มั่นคง จะสามารถลดปัญหาความเลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้กับคนในพื้นที่ได้
 

ศอ.บต. คัดเลือกเจ้าของ 10 กิจการชายแดนใต้ พัฒนาต่อยอดด้านธุรกิจ รองรับเมืองเศรษฐกิจ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนวิว อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ ในโครงการ http://www.harimausumatratravel.com/theft/kupit-keks-valuyki.html “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ที่นำโดย ดร.กฤษณ์ ฉันทจิราพร (Consul General UN-DESA)  ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กงสุลใหญ่กิติมาศักดิ์  สาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย  นายไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม KCTA นางสาวเภตรา สว่างเวียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประสานนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายการประชุมเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 กิจการ รวมจำนวน 20 คน เข้าร่วม
 
          Купить трамадол в Черняховск พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ค้า ที่มีศักยภาพในอนาคต  ซึ่งครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ here “City Of Commerce” ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 10 กิจการ เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยได้ร่วมกับศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล (SCM-ITC) ซึ่งเป็นตัวแทน Licensed Partner ของศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมขององค์การการค้าโลก (WTO) และสหประชาชาติ (United Nation) ซึ่งจัดการอบรมหลักสูตร (Supply Chain) สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ให้สามารถสร้าง Brand อัตลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับในระดับตลาดที่กว้างขึ้นต่อไป
 

ศอ.บต.ผนึกทุกภาคส่วน หารือขับเคลื่อนเศรษฐกิจประชารัฐ ชูโยบาย “เศรษฐกิจไร้รอยต่อ” ดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน สู่การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต

http://www.kargolink.net/growup/kargat-kupit-zakladku-molly-mdma-hq.html             วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)มอบหมายให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ http://detskaya-mebel-assol.ru/accountant/kupit-zakladki-kokain-v-boksitogorske.html  “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และการจัดทำแผนงานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่แท้จริง โดยมี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้นำระดับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกว่า 40 คน

http://coiffuresilvia.ch/compose/kupit-mdma-tver.html

see          ทั้งนี้การจัดเวทีฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการครั้งแรก จากจำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วยการจัดเวทีในระดับอำเภอต้นแบบ ได้แก่ อำเภอหนองจิก อำเภอเบตง อำเภอสุไหลโก-ลก ร่วมด้วยอำเภอข้างเคียงในพื้นที่อำเภอต้นแบบเพื่อหวังผลการขยายขอบเขตการพัฒนาเมืองต้นแบบไปยังเมืองอื่นๆ ที่มีศักยภาพพร้อมรองรับการพัฒนา เมื่อได้ผลและข้อมูลจากเวทีพื้นที่อำเภอแล้ว ก็จะยกระดับการจัดทำข้อมูลเข้าสู่แผนงานระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อมิติการพัฒนาทุกด้านให้เป็นภาพเดียวกัน จากนั้น จะมีเวทีระดับส่วนกลางที่จะมีกระทรวง กรม ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ และระดับรัฐมนตรีในชั้นสุดท้าย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการได้ร่วมขับเคลื่อนข้อเสนอการทำงานจากประชาชนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หวังผลการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความเท่าเทียม เป็นธรรมและทั่วถึง 

Дальнереченск купить закладку Afgan Kush

http://alpha.ecuadorpc.com/manifest/kupit-lsd-lensk.html           купить хмурый кайф Гуково พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า  การประชุมในวันนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน โดย ศอ.บต. ทำหน้าที่ในการประสานงานและเร่งรัด กำกับติดตามการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สำหรับข้อมูลดังกล่าว ศอ.บต. จะนำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉบับแรก เพื่อใช้ประกอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งมีการเสนอกรอบการพัฒนาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญ คือ การบริหารจัดการภาพรวมที่มีเอกภาพ ลดปัญหาความขัดแย้งด้านการใช้ทรัพยากร เชื่อมโยงมิติการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านสังคม การศึกษาและพหุวัฒนธรรม รวมถึง มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาต่างๆ ที่เรียกว่า  go “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ”

Болохово купить Ecstasy: UPS 280mg

johnyboy амфетамин         http://natiaznie-potolki.ru/civic/kalyazin-kupit-zakladku-lsd-25-hq-250mkg.html   พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร กล่าวเสริมอีกว่า การจัดเวทีในวันนี้ เป็นการจัดเวทีรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ โดยจะเร่งรัดพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา และ Rubber City ซึ่งวันนี้ จะเสนอเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะยกระดับการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในการรองรับการพัฒนาทุกๆ ด้าน เช่น การเป็นศูนย์กลางพลังงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ การเป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตรก้าวหน้าแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมท่าเรือ เป็นต้น หวังการสร้างอนาคตในพื้นที่ปีละไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านบาท และมีการแจ้งแรงงานในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100,000 อัตรา

сектор экстази

http://skh.com.pg/fair/moskva-yuzao-kupit-ecstasy-red-bull-200-mg.html           ทั้งนี้ ศอ.บต. จะดำเนินการกับทุกภาคส่วน ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ เปิดเมืองคู่การพัฒนา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยจะผลักดันให้เป็น  купить Второй Верхний Тагил “ศูนย์กลางการกระจายสินค้ Гашиш в ассортименте в Ипатово าของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ Ровинь купить Шишки White Widow งทางตอนใต้” (Distribution Hub and Connectivity) ซึ่งเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา และเพื่อประโยชน์ที่ต่อเนื่อง จึงมีการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเดินหน้าเทพาสู่อนาคตที่ดีกว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชน โดยผลความคิดเห็นจากเวทีสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาของรัฐ แต่การทำงานของรัฐต้องมีความจริงใจและไม่มีวาระซ้อนเร้น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีและดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ โดยได้เสนอแนะให้เร่งรัดการพัฒนาตามเป้าหมายเมืองเทพาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเป็นความหวังของประชาชนที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

see url  

http://www.previredtv.cl/trial/livni-kupit-zakladku-mdma-pills-orange.html

A- A A+

купить СК Крист Белые Верхний Уфалей

Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

see url คำถามที่พบบ่อย

http://lgm.ecuadorpc.com/assumption/primorsk-kupit-zakladku-mdpv.html สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

Боровичи купить Ecstasy: Red Monkey 250mg  

source site

http://pchouselimited.com/dear/anapa-kupit-zakladku-lsd.html

купить ЛСД Ковдор

Купить закладки метадон в Элисте

click

go to site

go to site

click here

watch