logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

       วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสุขเกษม จารงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต.ภาคภาษามลายูสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาและนำคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุของ ศอ.บต. ถ่ายทอดเสียงในกิจกรรมเสาวนาในหัวข้อ “ พระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม

       รงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในปี พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆ นำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้  

       รองศาสตราจารย์ เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส จชต. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและบุคลากรที่จะร่วมจัดกิจกรรมโครงการดาบสเคลื่อนที่ ในวันเสาร์ ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์

       สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “ พระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ท่านเจ้าคุณ ดร.พระโสภณ  ธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆ์รามยะลา ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ  ล่ามประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและนายสุขเกษม จารงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต.ภาคภาษามลายูสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ร่วมกันถ่ายทอดศาสตร์พระราชาของพระองค์ทั้งพระราชดำริ พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  พระราชกรณียกิจและโครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อตามรอยพระราชดำริในการดำเนินชิวิตของประชาชนในพื้นที่

       นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุของ ศอ.บต.ได้ร่วมถ่ายทอดเสียงกิจกรรมผ่านวิทยุ ศอ.บต. ทั้งภาคภาษาไทย และภาษามลายู เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ศอ.บต.พร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยนช์ต่อประชาชนต่อไป

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner