logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

         วันนี้ (4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะและมอบนโยบายเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในอนาคต “การก้าวเดินของ ศอ.บต. จากวันนี้สู่อนาคตภายใต้ภารกิจและบทบาทใหม่” โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากร ของ ศอ.บต. เข้าร่วมรับฟัง
 
 
         พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการพบปะเจ้าหน้าที่บุคลากรของ ศอ.บต. เพื่อวางแผนในการก้าวเดินไปสู่อนาคตเพื่อให้เข้าใจตรงกัน บุคลากรของ ศอ.บต. มีความสำคัญเท่ากันทั้งสิ้น วันนี้เป็นการมาพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อก้าวไปด้วยกัน และสร้างสิ่งที่เรารอคอยคือความสงบและสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ในขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้คือเป็นบทบาทที่ทางรัฐบาลให้ดำเนินการ โดยเปลี่ยนภารกิจ เปลี่ยนโครงสร้าง พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ที่ต้องก้าวเดินไปข้างหน้า พวกเราจึงจำเป็นต้องรับทราบและเข้าใจตรงกัน โดยหน่วยงานหลักที่ต้องพาแผ่นดินใต้ไปสู่ความสงบคือ กอ.รมน. ภาค 4 สน. โดย ศอ.บต. จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานในการอำนวยการบริหารจัดการภาคใต้ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่เราต้องดูแล เป็นพื้นที่ที่เราต้องทำให้เกิดความสงบและสันติสุขให้ได้ในอนาคตข้างหน้า วันนี้ถึงเวลาที่ ศอ.บต. ต้องปรับบทบาทตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศที่จะเดินไปข้างหน้า 20 ปี รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพภายใน ของ ศอ.บต. และลดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเราจะทำในส่วนที่จะเติมช่องว่างและนำองค์ความรู้ต่างๆมาปรับเพื่อนำไปสู่องค์กรยุคใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
         สำหรับผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการดำเนินงานในภาพรวมประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner