logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

          Купить Спайс россыпь в Сергиеве Посаде "รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตคนดีสู่สังคมได้ดี โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรใหม่ของตาดีกาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เยาวชนได้เข้าใจง่าย และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เน้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งโจทย์เหล่านี้ เป็นงานสำคัญที่ผู้สอนทุกคนจะต้องร่วมกันคิดว่า จะทำอย่างไรให้เยาวชนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด หรือตาดีกา ได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้” นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) กล่าวในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกา รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องศรีนาฆารอ โรงแรมเซาเทิรน์วิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี     โดยครั้งนี้มีนายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ ศอ.บต. วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมในพิธีเปิดด้วย   ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีผู้สอนจากศูนย์ฯตาดีกาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 100 คน
 
          source site   ด้านนายขอหลิด แซะอาหลี เปิดเผยว่า การจัดอบรมหลักสูตรผู้สอนตาดีกาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญของการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระบบ โดยทุกครั้งที่มีการประชุมหารือ ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้เน้นย้ำเสมอว่า เราจะทำอย่างไรให้ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด หรือตาดีกา มีความพร้อมด้านความรู้แก่เยาวชน ทำอย่างไรให้ทุกกระบวนการศึกษาในศูนย์ฯ ตาดีกา เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ศอ.บต. ได้ร่วมกับภาคเครือข่ายที่สำคัญในพื้นที่อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ร่วมจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมหลักสูตรที่สำคัญแก่ผู้สอนตาดีกา ให้นำความรู้ไปต่อยอดแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้เป็นที่ยอมรับสู่ชุมชนต่อไป
 
           ในส่วนของผู้สอนจากศูนย์ฯตาดีกา จากอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดเผยในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยว่า ตนเองเป็นผู้สอนตาดีกามาแล้ว 20 ปี ทุกครั้งที่ได้เสริมความรู้แก่เยาวชน ตนเองมีความสุขมาก ปัจจุบันมีศิษย์ที่ตนเองได้สอนมาแล้วกว่า 1 หมื่นคน และศิษย์เก่าที่จบจากศูนย์ฯตาดีกาแห่งนี้แต่ละคนได้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง โดยล่าสุดศิษย์เก่าที่ตนเองสอนมานั้น เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือขวัญและกำลังใจแก่ผู้สอนตาดีกา ถึงแม้จะเป็นศูนย์การศึกษาขนาดเล็ก แต่ผู้สอนทุกคนตั้งใจในการเป็นผู้ให้ความรู้ตลอดไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

 
 
 
 Kentavius Street Jersey