logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        วันนี้ (9 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถยกระดับวิชาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เยาวชนที่จะเป็นเชฟในอนาคตออกไปทำงานเชฟทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้การเป็นเชฟระดับโลกในครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาวิชาการอาหารและโภชนาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้การทำอาหารตามหลักการฮาลาลเบื้องต้น กระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการ วิธีการดำเนินการขอรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล เป็นต้น
 
         นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยไปเปิดในต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 15,000 แห่ง นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท หากเราสามารถกระจายเชฟฮาลาลที่ได้มาตรฐานไปได้ในทุกมุมโลกในระยะยาว จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้มาก อีกทั้งยังสามารถกระจายวัตถุดิบ พืช ผัก ผลไม้ของไทย พร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยด้วย
 
          อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลกนี้ จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลประจำปี 2561 ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน เพื่อประกอบอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชากรโลกประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1, 700 ล้านคน กว่า 110 ประเทศ นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นตลาดสินค้าและบริการฮาลาลจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงฝีมือ เพื่อเปิดร้านอาหารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner