logo_spinning นายภาณุฯ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานเปิดงานตือรีมอกาเซะ ณ มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี คาดดึงนักท่องเที่ยวไทย-มาเลย์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ จชต.เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน logo_spinning

        วันนี้ (9 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถยกระดับวิชาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เยาวชนที่จะเป็นเชฟในอนาคตออกไปทำงานเชฟทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งกิจกรรมเรียนรู้การเป็นเชฟระดับโลกในครั้งนี้มีนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาวิชาการอาหารและโภชนาการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้การทำอาหารตามหลักการฮาลาลเบื้องต้น กระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการ วิธีการดำเนินการขอรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล เป็นต้น
 
        go to link  นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขณะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยไปเปิดในต่างประเทศทั่วโลกประมาณ 15,000 แห่ง นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท หากเราสามารถกระจายเชฟฮาลาลที่ได้มาตรฐานไปได้ในทุกมุมโลกในระยะยาว จะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้มาก อีกทั้งยังสามารถกระจายวัตถุดิบ พืช ผัก ผลไม้ของไทย พร้อมเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยด้วย
 
          อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเชฟฮาลาลไทยสู่ครัวโลกนี้ จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาลประจำปี 2561 ซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน เพื่อประกอบอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชากรโลกประมาณ 1 ใน 4 หรือ 1, 700 ล้านคน กว่า 110 ประเทศ นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นตลาดสินค้าและบริการฮาลาลจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและน่าสนใจ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงฝีมือ เพื่อเปิดร้านอาหารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
 
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner

 

 

 
 
 
 Kentavius Street Jersey