logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

          วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายประธานบัณฑิตอาสาฯ ระดับอำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
           นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นบุคลากรที่ทำงานคู่กับ ศอ.บต. มายาวนาน โดยวันนี้เป็นการประชุมประจำเดือน ในส่วนของเดือนนี้มีการมอบนโยบายให้แก่บัณฑิตอาสาในหลายเรื่องเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของบัณฑิตอาสา มีโครงการสำคัญๆ ที่จะประสานกับบัณฑิตอาสา ในที่ประชุมได้เน้นย้ำประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยนิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดย ศอ.บต. จะดำเนินการโครงการบัณฑิตไทยนิยม วันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของโครงการบัณฑิตไทยนิยมว่าจะดำเนินโครงการอย่างไรให้ต่อยอดเสริมในหมู่บ้านให้โครงการไทยนิยมแต่ละหมู่บ้านประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของโครงการจัดทำสำนักข่าวของบัณฑิตอาสา ซึ่งจะเป็นสื่อที่จัดทำขึ้นโดยบัณฑิตอาสาเพื่อประชาสัมพันธ์งานหรือข้อมูลต่างๆของบัณฑิตอาสาในพื้นที่หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คนในพื้นที่ได้รับฟัง เพราะบัณฑิต   อาสามีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่มากที่สุด บัณฑิตอาสาจึงมีความสำคัญในการนำประสบการณ์หรือข้อมูลในพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับส่วนกลาง และให้พี่น้องประชาชนมีความรู้ในการพัฒนาตนเอง
 
         นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีในเรื่องของการทำโครงการบัณฑิตจิตอาสา ซึ่งน้องๆบัณฑิตอาสาได้รวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดละหนึ่งโครงการ ศอ.บต. จะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมถาวรโดย ศอ.บต.จะสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยการไปต่อยอดกิจกรรมที่น้องๆบัณฑิตอาสาได้ร่วมทำ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณประโยชน์และเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการมุ่งหวังสร้างสังคมคุณภาพที่ดีให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner