logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

          วันนี้ (2 กรกฎาคม 2561) ที่ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. นำโดย นางสาวสุดาทิพย์ นวลละออง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระดับตำบล ลงพื้นที่ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะและตรวจติดตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็ง ของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) โดยมี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี นายบาฮารุดดิน ยูโซะ  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ เจ้าหน้าที่ทหาร บัณฑิตอาสาฯ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
 
         นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี กล่าวว่า ตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. ที่จัดสรรให้ในแต่ละตำบลตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล หรือโครงการตำบลสันติธรรม ในส่วนของตำบลบาราเฮาะได้กำหนดกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองในมิติของความมั่นคงได้ครบถ้วน เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. ซึ่งเป็นกำลังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งโดยเริ่มต้นจากฐานครอบครัว และมีเวลาที่จะมาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการฝึกทบทวนโดยได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาฝึกทบทวนกำลังประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พี่น้องประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของยุทธวิธี เรื่องของการตรวจค้น ในเรื่องของการปฏิบัติตน ตลอดจนระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทบทวน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยได้มีทักษะ มีความรู้ มีความชำนาญ ในการตรวจค้นและเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความชำนาญ อีกกิจกรรมหนึ่งคือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทุกด้าน ได้แบ่งมอบภารกิจในเรื่องยาเสพติดให้ทุกหมู่บ้านจัดศูนย์ยาเสพติดประจำหมู่บ้านเพื่อเฝ้าดูแลลูกหลาน ในพื้นที่บาราเฮาะเป็นโมเดลหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของศาสนบำบัดในการฝึกอบรม โดยรับผู้หลงผิดที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้โดยเรียกว่า บ้านแสนสุข  เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนที่หลงผิดเลิกและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก  มีพี่น้องประชาชนนำลูกหลานมาฝากไว้ที่บ้านแสนสุขแห่งนี้ให้ช่วยดูแลในเรื่องของยาเสพติด โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากโครงการตำบลสันติธรรมมาฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับการบ่มเพาะในเรื่องของหลักศาสนาที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหลังจากได้รับการบำบัดเสร็จสิ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการตำบลสันติธรรมตำบลบาราเฮาะ ซึ่งได้ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของ ศอ.บต. ขอบคุณ ศอ.บต. ที่เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนในมิติของพื้นที่ในระดับตำบล
 
           นายบาฮารุดดิน ยูโซะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ได้นำงบประมาณจากตำบลสันติธรรมส่วนหนึ่งไปใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาดุก ซึ่งดูแลโดยกลุ่มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ชรบ. โดยได้มีการเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิม และอีกส่วนหนึ่งได้นำผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลาดุกนำไปเป็นอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่บ้านแสนสุขให้เยาวชนได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งบ้านแสนสุขแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้แก่เด็กเตรียมพร้อมเพื่ออยู่ในสังคม อย่างมีคุณภาพต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner