logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning
×

มีข้อผิดพลาด

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ACT/6106/30_1 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder ACT/6106/30_1 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

         วันนี้ (30 มิถุนายน  2561) ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี  นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ.1439  โดยมี นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ผ่านการประกอบพิธีอุมเราะห์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม
 
         ทั้งนี้ ศอ.บต. สนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ฮ.ศ. 1439 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกองกิจการฮัจญ์กับสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้นำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 180 คน เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์  ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และในวันนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นการต่อเนื่อง โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการนำคุณค่าของการประกอบพิธีอุมเราะห์มาแก้ปัญหาและสร้างครอบครัวคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
           นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกท่านที่ได้ไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยที่ได้ไปยังดินแดนที่มีความสำคัญกับพี่น้องมุสลิม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิต ขอให้ทุกท่านนำประสบการณ์และคุณค่าของการไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือแก้ปัญหาของพื้นที่ และที่สำคัญขอให้ทุกท่านดำรงไว้ซึ่งความเป็นคนดีและมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม การประชุมในวันนี้อยากให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับประมวลสรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป
 
{gallery}/ACT/6106/30_1{/gallery}
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner