logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

ศอ.บต. เปิดเวทีแสดงความเห็นขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จ.ยะลา ขณะที่ ปชช. พร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
           วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์  โรงแรมการ์เด้น วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อเสนอของประชาชนและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่  ซึ่งจัดโดยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการระดมความเห็น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต
 
           ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหาหรือความไม่พร้อมของพื้นที่ในเรื่องของความมั่งคง โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ ผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเกษตร การเตรียมตลาดเพื่อการส่งออก ความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น จุดบริการนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ มาตรฐานราคาสถานที่พัก การส่งเสริมให้อนุรักษ์ธรรมชาติ และการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 
          http://ck-v.ru/angle/kupit-pyatku-zavodoukovsk.html นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำหรับการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการนำความคิดเห็นทั้งหมดมาวางเป็นนโยบายและหลักการภาพรวมของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบฯ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วยการมองแบบองค์รวมจากสภาพปัญหาเพื่อลงลึกในรายละเอียด และนำมาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในโอกาสต่อไปต้องบูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงาน โดยที่ ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานและเร่งผลักดันเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดรับกับการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
 
          ทั้งนี้จากการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ ยังสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาเรื่องต่างๆ ของรัฐ แต่การทำงานของรัฐต้องมีความจริงใจและไม่มีวาระซ้อนเร้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีและทำงานไปพร้อมๆกัน
 

ผู้แทน ศอ.บต. ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review) ไทย-บาห์เรน ผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
          วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องวิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร  นางสาวสมทรง บุญญภัทรโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review) ไทย-บาห์เรน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 นี้ โดยมี นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้สัมฤทธิ์ผลครอบคลุมทุกสาขาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนทบทวนสถานะข้อตกลง (MOU) ที่ได้มีการลงนามไปแล้ว และค้างคาอีกด้วย
 
         โดยการประชุมครั้งนี้หน่วยงานต่างๆได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศไทยควรจะผลักดันด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบาห์เรน ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความมั่นคงด้านอาหาร ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน เป็นต้น
 
          อย่างไรก็ตามในที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการตามเอกสารผลลัพธ์ (Areed Minutes) สำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งที่ 3 โดยที่ประชุมรับทราบสถานะความตกลงไทย - บาห์เรน และที่ประชุมได้ติดตามสถานะล่าสุดดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆว่าปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้หรือสิ้นสุดลง และการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามผลประชุมกลางปี(Mid-Year Review) ที่ประชุมจะนำบันทึกจากการหารือในประเด็นต่างๆ ประกอบการประชุม Mid-Year Review เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม พร้อมเร่งรัดการจัดทำความตกลงระหว่างสองประเทศต่อไป
 

คณะสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จ.ยะลา เข้าพบรองเลขาธิการ ศอ.บต. หารือการจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมและไทยพุทธแห่งประเทศไทย จ.ยะลา
      วันที่ 18 กรกฎาคม  2561 เวลา 13.40 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ต้อนรับคณะสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา  นำโดย  นางเสาวนีย์ มีเสน  นายกสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย  จังหวัดยะลา  เพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมและไทยพุทธแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา โดยมี เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม
 
        go to link นางเสาวนีย์ มีเสน นายกสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา กล่าวว่า สมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา จัดตั้งขึ้นเป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย  และสตรีจิตอาสา ประชุมหารือทำกิจกรรมสร้างรายได้ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ด้วยการดึงเอาศักยภาพในพื้นที่มาสร้างอาชีพซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้สร้างอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า การทำขนม  และกล้วยทอดเพื่อจำหน่ายเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้  สำหรับการพบปะในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมและไทยพุทธแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ สมาชิกสมาพันธ์สมาคมมุสลิมฯมีทั้งมุสลิมและไทยพุทธเราจะดำเนินกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
          http://www.armatura.vodacentr.ru/amend/kupit-rossip-v-usmani.html นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงของศอ.บต.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งความเป็นอยู่และทรัพย์สิน การอยู่ดี กินดี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งไทยพุทธและมุสลิม ทั้งนี้ ขอชื่นชมคณะสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลาที่ดำเนินงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย หญิงหม้าย เด็กกำพร้า และผู้ยากจน  ศอ.บต.พร้อมให้การสนับสนุนเพราะสตรีถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมค่ายภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 2 พร้อมเผยว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องกล้าแสดงออก มีความคิดที่ดี และกล้าตัดสินใจ
         วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 2  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย โดยครั้งนี้มีนายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. นางภาวิณี วงศ์วัฒธะนา ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 คณะวิทยากรจากศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสานใจไทยสู่ใจใต้ส่วนหน้า ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 230 คน
 
          source link  นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทุกคนมาจากต่างทิศ มาจากสถาบัน มาจากต่างศาสนา เรามาอยู่ร่วมกันที่มีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม มาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก อยู่ด้วยความรัก ความสามัคคี ซึ่งบรรยากาศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ และอยากให้น้องๆทุกคน เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ดีๆที่อยู่ด้วยกัน 4 วัน 3 คืน กลับไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ในสถานศึกษาได้รู้ถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร และพร้อมให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดควมสุนติสุขโดยเร็ว
 
           ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นผลเมืองที่ดี ได้เดินหน้าสร้างความเข้าใจ และส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง   ให้เยาวชนที่เป็นแกนนำของโรงเรียน ได้รู้ถึงประโยชน์ของเนื้อหา http://arterra.com.tr/unbending/prodazha-soli-i-sahara-v-sochi.html “การเป็นผู้นำที่ดีโดยการใช้สันติวิธี” หวังให้เยาวชนที่เข้าอบรมทุกคน นำความรู้ไปต่อยอด แก่เพื่อนให้สถานศึกษา ให้รู้รัก และเข้าใจการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมอันสวยงาม
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner