logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning
×

มีข้อผิดพลาด

Щигры купить закладку Мефедрон [мелкие камни/мука] HQ [sigplus] Critical error: Image gallery folder ACT/6104/01_3 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

ศอ.บต. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงใน จชต. เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่

купить Герасим Петровск [sigplus] Critical error: Image gallery folder ACT/6104/01_3 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

         วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร  ชั้น  3  อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ  สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนจากศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตัวแทนสำนักงานอัยการจังหวัด 5 จังหวัดภาคใต้ ตัวแทนชมรมเครือข่ายมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
          click here   นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมมากขึ้น การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมุสลิมได้รับการยอมรับและมีบทบาทการทำงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นองค์กรศาสนาแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมใช้สถานที่ของสำนักงาน เพื่อตั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งองค์กรศาสนาในพื้นที่เป็นองค์กรที่ประชาชนให้ความสำคัญและไว้ใจในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการละเมิดสิทธิตามหลักศาสนาอิสลาม จึงมีผู้หญิงขอรับบริการจำนวนมากแต่การทำหน้าที่ให้การปรึกษาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจิตอาสา ผู้ได้รับผลกระทบ และภรรยาผู้นำศาสนา ยังขาดองค์ด้านทักษะการให้คำปรึกษาและองค์ความรู้ด้านกฎหมายทำให้การช่วยเหลือแต่ละกรณีอาจมีความล่าช้า สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมผู้นำมุสลิมะห์จังหวัดนราธิวาส จึงให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายผู้หญิงในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจช่องทางการอำนวยความเป็นธรรมและองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้เกิดประโยนช์ต่อผู้มาใช้บริการอีกด้วย
 
            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้หญิงในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรศาสนาอิสลาม อันเป็นการลดความรุนแรงต่อผู้หญิงตามบริบทพื้นที่ อีกทั้งเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีให้สามารถพัฒนาในพื้นที่ได้ทุกๆ มิติ ในรูปแบบที่มีความหลากหลายอีกด้วย
 
{gallery}/ACT/6104/01_3{/gallery}
 

 
 
วันนี้ (6 มกราคม 2561) ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมประกวด SBPAC TALENT เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพความเป็นตัวตนของเยาวชนทางด้านร้อง เล่น เต้น รำ และความสามารถอื่นๆ ไม่จำกัดรูปแบบ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอารี    ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นางรอมือเลาะ ง๊ะกูหลัง  ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปัตตานี เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจำนวนมาก
 
นายอารี  ดิเรกกิจ กล่าวว่า กิจกรรม SBPAC TALENT เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ  เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้บริหารทุกคน ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว รัฐบาล ศอ.บต. และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และในอนาคตร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดสันติสุข
 
ทั้งนี้ กิจกรรม SBPAC TALENT จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2561 โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน 3 ประเภท คือ ประเภททีม อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคล อายุไม่เกิน 12 ปี และประเภทบุคคล อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ซึ่งมีการคัดเลือกรอบ Audition จังหวัดละ 1 วัน แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานีคัดเลือกรอบ Audition ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปัตตานีในวันที่ 6 มกราคม จังหวัดยะลาคัดเลือกรอบ Audition ที่ห้างโคลีเซี่ยมยะลาวันที่ 7 มกราคม และจังหวัดนราธิวาสคัดเลือกรอบ Audition ที่โรงเรียนนราสิขาลัยในวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยจะนำผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition แต่ละจังหวัดมาชิงชนะเลิศในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner