logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

Москва Солнцево купить NBOME กองกิจการต่างประเทศ (กต.)

http://www.ivibohoc.hu/sympathy/zavodoukovsk-kupit-zakladku-marki-lsd-170mkg.html อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานสารนิเทศสัมพันธ์ งานประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสลาม (OIC) งานสิทธิมนุษยชนห่งสหประชาชาติ (HAR) งานความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (SC) งานการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการประชุมร่วมกับผู้แทนมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในกรอบความร่วมมือพัฒนาสมเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) งานการจัดการทุนการศึกษา Muhammadiyah งานจัดการทุนการศึกษาขององค์กรกิจการศาสนาอินโดนีเซีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   

การบังคับบัญชา

 • http://samurai.com.pg/inquest/spays-labinsk.html นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในกองกิจการต่างประเทศ โดยแบ่งงาน ดังนี้
  • follow site พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายนครินทร์ ศรีริกานนท์    ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ลูกจ้าง ศอ.บต.
   • นางสาวนูรมา สะตาปอ          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   • นางสาวสิริวิมล ช่วยวงศ์                 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวมัสนิดา เจ๊ะ           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวอภิตรี  อดุลภักดี         ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นายศุภกานต์  อิงคมณี           ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
  • ลูกจ้างโครงการ
   • นางสาวสุฐิญาภร  ศรีษะสมุทร      ตำแหน่ง ล่ามภาษาอังกฤษ
   • นางสาวตัสมีน สาเมาะ         ตำแหน่ง ล่ามภาษามลายูถิ่น
   • นายแวอับดุลฮาลีม  มะแดเฮาะ      ตำแหน่ง ล่ามภาษาอังกฤษ


     ติดต่อ : โทร. 073-274-103

    *ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner