logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักพัฒนาบุคลากร (สพบ.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะหรือแนะนำต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งดำเนินการให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบูรณาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของประชาชน

   
 

Sample image

นายปรีชา  ชนะกิจกำจร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร

 

การบังคับบัญชา

 • นายปรีชา  ชนะกิจกำจร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างภายในสำนักพัฒนาบุคลากร
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการ
  • นายอมร  ปรีดางกูร  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
   • ว่าที่ ร.ต.ต.รัชพล วงศ์สวัสดิ์    ตำแหน่ง        นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ
   • นางสมฤทัย   พุทธฤทธ์     ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
   • นางรุ่งทิพย์   สุวรรณโร    ตำแหน่ง        นักทรัพยากรชำนาญการ
   • นายภวัต      จารุเดชาศรี  ตำแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางวรรษชล  อุ้ยดำ    ตำแหน่ง        พนักงานวิเคราะห์บุคคล
   • นายคชพงษ์   จันทรนนท์    ตำแหน่ง        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางวรรณี     แก้วศรี      ตำแหน่ง         พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวสมสกุล  ทองเจิม  ตำแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นางสาวกรนันท์   เดิมนุ่น  ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายสุกรี     พะพิเนง    ตำแหน่ง        เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวกมลวรรณ  เค้าไพบูลย์   ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์บริการประชาชน
     
 • ส่วนบริหารการฝึกอบรม
  • นายศิริพงศ์  หมัดศิริ ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
   • นายอนัส    ยุนุ๊          ตำแหน่ง      นักทรัพยากรชำนาญการ
   • นายมะอาลาวี  อับดุลเลาะ ตำแหน่ง    พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวซูราณี   แมและ    ตำแหน่ง        เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสาวซาร์ร่า  เจ๊ะมามะ  ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ
   • นางสุไรยา       จะปะกิยา ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายอัตฟาล     อาหามะ   ตำแหน่ง    นักประชาสัมพันธ์บริการประชาชน
     
 • ส่วนติดตามและประเมินผล
  • นายวีรฉัตร  คังคะมณี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน  โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
   • นายรัตนพรรณ   คงสุวรรณ ตำแหน่ง     พนักงานประจำสำนักงาน
   • นายนูรูดิน  เจ๊ะสาแม    ตำแหน่ง        พนักงานประจำสำนักงาน
   • นางสาวนูรีซัน   จิ    ตำแหน่ง        นักประชาสัมพันธ์บริการประชาชน
   • นางสาวสาอีด๊ะ    สะมะแอ  ตำแหน่ง    นักประชาสัมพันธ์บริการประชาชน
   • นางสาวแวรอปีอ๊ะ  ซอเด็ง  ตำแหน่ง      นักประชาสัมพันธ์บริการประชาชน
   • นายสะแปอิง    ยะปา    ตำแหน่ง     นักประชาสัมพันธ์บริการประชาชน

 ติดต่อ : โทร.  073-274-097, 073-203-739

*ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner