logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา (สชย.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ตามนโยบายรัฐบาล และการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นางน้ำทิพย์ จันทรสกุล

ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

 

 

การบังคับบัญชา

 • นางน้ำทิพย์ จันทรสกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา

การจัดแบ่งโครงสร้างภายในการจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

1. ส่วนอำนวยการและการบริหาร

– นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

 • นางปรัศนี โต๊ะกานู ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวรอฮีมะห์  ตาเละ ตำแหน่ง  พนักงานประจำสำนักงาน
 • นางสาวรอซีดะ  แวดราแม ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวฮามีดะห์  เทษา ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวซากีเราะ  แวเด็ง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวรุสนิต้า  วานิ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ศอ.บต.
 • นายสราวุธ  ทองคำ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 • นายบุญนิตย์  สอนศรี ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์

2. ส่วนให้ความช่วยเหลือเยียวยา

– นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

 • นางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์ ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวซารีฮะห์  ซำซี ตำแหน่ง  พนักงานราชการประจำสำนักงาน
 • นางสาวซูมีต้า  แตหม๊ะ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายปริวัตร  สารคณา ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ส่วนพัฒนากลไกและการติดตามประเมินผล

– นางธารีรัตน์ เจ๊ะมะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

3.1 งานพัฒนากลไกการช่วยเหลือเยียวย

 • นางสาวณัฐญาภัทร์  อินทรคงรอด ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นางสาวรอหานี  สาหวี ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวมัจณา  เจ๊ะมานะ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายมัดบัศรี  อูเส็ง ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายภูมิรักษ์  ลิ่มสุวรรณ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3.2 งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

 • นายสนั่น ทิ้งปากถ้ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นางสาวพาตีเม๊าะ  โต๊ะแวอาลี ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ศอ.บต.
 • นางสาวอมราวดี  สร้างอำไพ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายสมเกียรติ  แซ่ฉั่ว ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายสาวปิยธิดา  แก้วนิตย์ ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ศอ.บต.

 ติดต่อ : โทร.  073-274102, 073-274107

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

 

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner