logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

Чапаевск купить кокс วิสัยทัศน์ 

  • มุ่งบูรณาการและดำเนินการงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 
  • บูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  • ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับศักยภาพและวิถีชีวิตของประชาชน  
  • อำนวยความเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ อันเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งสนับสนุนแนวทางสันติสุข  
  • สร้างความเข้าใจอันดีต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner