logo_spinning ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกเข้าไป ดาวน์โหลดเอกสาร logo_spinning

รายชื่อผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปี 2559

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 073-203882
นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 02-2827298
นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 073-203882
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) 073-274469
นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 074-441373
นายสุทธิชัย สุขสีเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) 074-307067
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)  
นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 077-512168
นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 073-203882
นางราณี อุปการะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  
นางสาวสมทรง บุญญภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)  
นายสุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงบประมาณ (สงป.)  
นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน (รง.)  
นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

รายชื่อที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. ปี 2558

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางภาวิณี  วงศ์วิวัฒนา ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. 081-4703-737
นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. 081-3682-559
นายฐิติพันธ์  อธิกุลภัทร์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. -
นายประสพโชค  บุญมี ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. -

 

A- A A+



Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
Sample banner
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ระบบค้นหาศาสนสถานจังหวัดชายแดนภาคใต้
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner