Select Page

ศอ.บต. ร่วมกับสำนักงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เตรียมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา โครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน หวังปลูกฝังเยาวชนให้เป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่ จชต.

เยาวชน โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36 ร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา ด้าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ หวัง​ ให้เยาวชนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำปรับใช้ในพื้นที่ สร้างความสันติสุขอย่างยั่งยืน