s
Select Page

สินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ “ฝากร้านผ่าน ศอ.บต”

No posts found.

หมายเหตุ : ศอ.บต.จะเป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของประชาชนในพิ้นที่เท่านั้น
การสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้าผู้บริโภคสามารถต่อสายตรงกับผู้ประกอบการตามรายละเอียดที่ปรากฏ
*ไม่รับผิดชอบกรณีได้สินค้าไม่ตรงตามภาพ