s
Select Page

สำคัญ

กรุณาออกจากระบบทุกครั้งเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

  1. เลื่อนเมาส์ชี้มุมบนซ้ายของจอ จะปรากฏหน้าต่างดังรูป
  2. กดปุ่ม Log Out  หรือ ออกจากระบบ

นักศึกษาและแรงงานไทยในต่างประเทศ

ทะเบียนบัณฑิตอาสาสำรวจผ่านทางธรรมชาติ

บัณฑิตอาสา รายชื่อการเฝ้าระวัง

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

.