Select Page

การดำเนินการเยียวยา

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ให้กับครอบครัวของพระสงฆ์ที่ถูกคนร้ายลอบยิงภายในวัดรัตนานุภาพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ให้กับครอบครัวของพระสงฆ์ที่ถูกคนร้ายลอบยิงภายในวัดรัตนานุภาพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เยียวยา ศอ.บต. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเยียวยาในพื้นที่ ให้สามารถเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้มีคุณภาพ

เยียวยา ศอ.บต. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเยียวยาในพื้นที่ ให้สามารถเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้มีคุณภาพ