Select Page

การดำเนินการเยียวยา

ศูนย์ปฏิบัติการณ์ช่วยเหลือเยียวยาฯ อำเภอทุ่งยางแดง ประชุมหน่วยกำลังสามฝ่าย วิเคราะห์ประเมิน ติดตามสถานการณ์ กรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้น้ำมันจุดไฟเผารถที่มาปรับปรุงถนน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพรแก้วก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการณ์ช่วยเหลือเยียวยาฯ อำเภอทุ่งยางแดง ประชุมหน่วยกำลังสามฝ่าย วิเคราะห์ประเมิน ติดตามสถานการณ์ กรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้น้ำมันจุดไฟเผารถที่มาปรับปรุงถนน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพรแก้วก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาอำเภอรามัน ประชุมการพิจารณาคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบ กรณีเหตุเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.

ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาอำเภอรามัน ประชุมการพิจารณาคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบ กรณีเหตุเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น.

ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอำเภอรือเสาะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทของนางตีเมาะ เปาะมะ ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2556 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท

ศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอำเภอรือเสาะ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทของนางตีเมาะ เปาะมะ ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกลอบยิงเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2556 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท