Select Page

ข่าวงานเยียวยา

เยียวยาจังหวัดยะลา ติดตามเยี่ยมเยียนสภาพจิตใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองยะลา รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายพิสาน บุญแก้ว ปลัดอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานเยียวยา ให้นางนูรีซัน วันแอเลาะ...

เยียวยาอำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามสภาพความเป็นอยู่ ผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 4 ราย

ด้วยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้ น.ส.ณูรอาวาฎิฟ อาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศอ.บต.ประจำอำเภอเจาะไอร้อง พร้อมกับนางสาวอัสมานีลา ดือเร๊ะ ลูกจ้างเยียวยา ร่วมกับนายนุช ยาแม ตำแหน่ง...

เยียวยาอำเภอโคกโพธิ์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบ ฯ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ / ผอ.ศปก. อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นางปนัดดา ยินดีจิตต์ เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอโคกโพธิ์...

เยียวยาจังหวัดนราธิวาส และคณะ ในการอัญเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อัญเชิญดอกไม้พระราชทาน จำนวน 2 แจกัน...

เยียวยาอำเภอยะหริ่ง มอบเช็คเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโอฬาร บิลสัน นอ./ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง พร้อมด้วยนายฮาฟีซี ดอเลาะ ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นางสาวนูรียะ โตะนิ เจ้าหน้าที่ปกครองและนางสาวยัสมิน วามะ เจ้าหน้าที่เยียวยา...

เยียวยาโคกโพธิ์ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ฯและผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ ราย กรณีเสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีบาดเจ็บสาหัส จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ฯและผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ ราย...

เยียวยาอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมพบปะกลุ่มลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน (ลูกจ้างเยียวยา) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้ นายเที่ยง จันทร์ทอง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา, นางสาวนิฮาฟีซะห์ บินนิมุ เจ้าหน้าที่ปกครองผู้รับผิดชอบงานเยียวยา และ น.ส.ณูรอาวาฎิฟ อาลี...

อำเภอเมืองยะลา จัดกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนลูกจ้างตามโครงการสร้างงานจ้างงานเร่งด่วน (4,500)

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองยะลา รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองยะลา พบปะเยี่ยมเยียน ลูกจ้างตามโครงการสร้างงานจ้างงานเร่งด่วน (4,500) จำนวน 197 ราย...

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอแว้งลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามสภาพความเป็นอยู่ ของลูกจ้าง 4,500 ที่ถูกเลิกจ้าง และติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบฯ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์  นายอำเภอแว้ง/ผอ.ศปก.อ.แว้ง มอบหมายให้ นายสุฤทธิ์ ถมเล็ก ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา และ นางสาวเอมมิกา ขำเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศอ.บต.ประจำอำเภอแว้ง  ร่วมกับนายนุช ยาแม ตำแหน่ง...

จังหวัดยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม ผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีพิการ/ทุพพลภาพ

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สั่งการให้ นางวนิภา คงถาวร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดยะลา...

อำเภอกรงปินัง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีพิการ/ทุพพลภาพ จากสถานการณ์ไม่สงบฯ ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

 เมื่อวันที่  8 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 10.30 น. นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง  พร้อมด้วย นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง,นายสุพัฒน์  พลทามูล ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา,นางนุรมา สะมะลอ...

อำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรณีเหตุมีคนร้ายโจมตี จุดตรวจ ชรบ.บ้านทางลุ่ม ม.5 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองยะลา รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา  มอบหมายให้ นายไททัศน์ รัตนี หน.กลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย นายพิสาน บุญแก้ว ปลัดอำเภอ...

เยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม นายเนาวรัตน์ รัตนเสถียร ผู้ได้รับผลกระทบฯ จากคนร้ายลอบวางระเบิดและกราดยิงเข้าไปในป้อม ชรบ. ตำบลลำพะยา จ.ยะลา

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 29 ม.5 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา กลุ่มงานเยียวยา โดย นางสุทธิดา ศาสน์ประดิษฐ์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เข้าเยี่ยม นายเนาวรัตน์...

อำเภอโคกโพธิ์ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

วันจันทร์  ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๙.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ มโนรัตน์สกกุล ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลนาประดู่ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ฯ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน...

อำเภอไม้แก่นจัดประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบำเหน็จ  บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น เป็นประธานในการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไม้แก่น...

อำเภอยะหา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ กรณีทรัพย์สินหาย

วันที่ 27 ธ.ค.2562 เวลา 08.30 น.นายอมร  ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอยะหา/รอง ผอ.ศปก.อ.ยะหา รักษาราชการแทน นายอำเภอยะหา และนางสาวสรวีย์  อุทโท ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานเยียวยา อำเภอยะหา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ...

เยียวยา ศอ.บต. เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คนร้ายลอบวางระเบิดเจัาหน้าที่ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยครู เหตุเกิดบริเวณถนนสายเทพา-ลำไพล หมู่ 5 บ้านบากอ ตำบลเทพา จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14 00 น. ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เยียวยา เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ...

เยียวยาอำเภอมายอ มอบเช็คเงินทดแทนประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น. นายนูรดี อับดุลราฮิม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอมายอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ พร้อมด้วยนางนูรียะห์ กูนิง เจ้าหน้าที่ปกครองช่วยเหลืองานเยียวยา...

อำเภอปะนาเระ จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนของลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฯ (เยียวยา)

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ/ผอ.ศปก.อำเภอปะนาเระ เป็นประธานประชุมประจำเดือนของลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฯ (เยียวยา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑....

ศูนย์เยียวยาจังหวัดยะลา ติดตามและเยี่ยมเยียนอาการของ นางสายัน ปานทอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบฯ จากเหตุยิงถล่มจุดตรวจ ชรบ.ทางลุ่ม ม.5 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สั่งให้นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา ให้ นางวนิภา คงถาวร ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยาจังหวัดยะลา...