Select Page

การดำเนินการเยียวยา

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส เดินทางเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส เดินทางเยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อำเภอยะรัง ทำข้อตกลงทายาทเพื่อรับประสงค์ขอรับการสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะรัง

อำเภอยะรัง ทำข้อตกลงทายาทเพื่อรับประสงค์ขอรับการสงเคราะห์และช่วยเหลือทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการปกครอง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอยะรัง

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต)   ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค(ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบวัสดุอุปโภคบริโภค(ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต) ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต)ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วยเหลือเยียวยาฯจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ของเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิต)ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มงานเยียวยาให้การต้อนรับ บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ทีมงาน โครงการ B-MED care เข้าพบปะชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการ B-MED care  เพื่อร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ ศอ.บต.

กลุ่มงานเยียวยาให้การต้อนรับ บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ทีมงาน โครงการ B-MED care เข้าพบปะชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการ B-MED care เพื่อร่วมบริจาคเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ ศอ.บต.