Select Page
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมเสวนาและนำเสนอผลงาน สถานการณ์และการคุ้มครองเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสภาวะภัยพิบัติ โดยมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนยูนิเซฟ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้แทนภาคประชาสังคม ด้านเด็ก และสตรี ร่วมกิจกรรมในการนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา
 
ภายในกิจกรรมมีการนำเสนองานวิจัย ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเด็กในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา โดยยูนิเซฟเป็นองค์กรสนับสนุนงานวิจัย สืบเนื่องจากเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการติดเชื้อโควิด 19 สูง รองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีประชากรน้อยกว่ามาก โดยงานวิจัยมีการระบุการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 145 คน และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 1,845 คน พบว่า เด็กในพื้นที่ จชต. 0-18 ปี ติดเชื้อโควิด 19 สะสม 185,869 คน และได้รับผลกระทบทางอ้อม ส่งผลให้เด็กในพื้นกำพร้าพ่อแม่เพิ่มขึ้นจากการเสียชีวิตของผู้ปกครองที่ติดเชื้อโควิด 19 เด็กมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม คุณภาพการศึกษาที่มีการออกจากระบบการศึกษา จำนวน 4,561 คน และอื่นๆ ทั้งนี้มีการเสนอการดำเนินการดูแลเด็กโดยการจัดแนวทางให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวเมื่อเจอภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดตั้งและการทำงานกลไกชุมชนคุ้มครองเด็กในพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จัดทำระบบข้อมูลเพื่อให้มีการส่งต่อและได้รับบริการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก นำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนากลไกและระบบการติดตามสุขภาพของเด็ก และพัฒนาระบบ Hotline และ Health line ให้มีคุณภาพ
 
ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการคุ้มครองเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด 19 เพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานใน “ก้าวต่อไป” ของเครือข่ายดูแลเด็กทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและ ภาคประชาชน

 105 total views,  1 views today