Select Page

วันนี้ (30 กันยายน 2565) ที่ โรงแรมบันดาหยา เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” จัดขึ้นนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ นายอำเภอ พัฒนาการจังหวัด เสมียนตราอำเภอ พัฒนากรตำบล ประธานสภาสันติสุขตำบล ประธานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตภูมิ ตัวแทนครัวเรือนยากจน กว่า 200 คน เข้าร่วม

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนภารกิจในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ในเรื่องกลไกและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพิจารณาครัวเรือนเป้าหมาย ปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างฯ ปัจจัยที่หนุนเสริมและเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป โดยในการขับเคลื่อนภารกิจการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นที่จะให้การดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สามารถส่งเสริม สร้างสรรค์ ผลักดัน และขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ความสงบสุขของบ้านเมือง และสร้างสันติสุข ให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร็ว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องจาก กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ศอ.บต. ให้เป็นฝ่ายเลขานุการศูนย์บูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” (ศบจพ.จชต.) โดยมีหน้าที่ บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) และระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีครัวเรือนเป้าหมายนำร่องในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 379 ครัวเรือน และได้ขยายผลการดำเนินงานขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติมอีก จำนวน 31 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นจำนวน 410 ครัวเรือน ซึ่งต้องมีการทบทวน สรุปประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และ ประสบการณ์จากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดย ดร.สิริวิท อิสโร มีการบรรยาย กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในความเหลื่อมล้า และความยากจน โดย ผศ.ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ และมีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การประเมินบริบท (Context ) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การประเมินผลผลิต (Product) ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป