Select Page

วันนี้ (29 กันยายน 2565) ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2565 โดยการประชุมในครั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

​โอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ย้ำถึงการรับราชการของทุกคนซึ่งทำงานด้วยความรักในชีวิตข้าราชการ แม้ต้องแลกด้วยความทุ่มเทอุทิศเสียสละเพียงใด แต่ทุกคนก็ภาคภูมิใจในการได้เป็นข้าราชการที่มรโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติและประชาชน พร้อมชื่นชมและแสดงความยินดีที่ทุกคนได้ประสบความสำเร็จ ก้าวมาถึงตำแหน่งสูงสุดในอาชีพข้าราชการ ซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ยศตำแหน่งสูงสุดเท่านั้น หากแต่เป็นโอกาสและความรับผิดชอบสูงสุด ที่ทุกคนได้รับความไว้วางใจในการรับใช้แผ่นดินถิ่นเกิด และขอให้ทุกคนภาคภูมิใจเสมอว่าคือส่วนหนึ่งที่ได้นำพาบ้านเมืองสู่ความเจริญรุ่งเรือง และยามใดที่บ้านเมืองประสบปัญหาภาวะวิกฤต หัวหน้าส่วนราชการก็เป็นกลไกหลักสำคัญที่ได้นำพาบ้านเมืองผ่านช่วงเวลาแห่งวิกฤตินั้น สำหรับในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ จากนี้ไป แม้ว่าชีวิตราชการจะเดินมาถึงวันเกษียณแล้วแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนจะยังเป็นผู้นำในภาคพลเมืองที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคมในภาคส่วนต่างๆ ด้วยประสบการณ์อันล้ำค่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและคนรุ่นหลังต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังการรายงานสรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จากเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผ่านการนำเสนอวิดีทัศน์ โดยกล่าวถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์กลางสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้ปรับบทบาทภารกิจเพื่อสนับสนุนนายกรัฐมนตรี ในการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานในยุค New Normal โดยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสู่การดำเนินมาตรการเปิดประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นปีที่มุ่งมั่นการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG รองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC การลดก๊าซเรือนกระจก การเตรียมความพร้อมของจังหวัด พัฒนาความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าและพำนักในประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกภายหลังการเปิดประเทศ ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาความยากจน ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ